Културната традиция в превода на съвременни френскоезични текстове

доц. д-р Ирена Кръстева

Целта на лекционния курс към дисциплината « Културна френскоезична традиция и съвременни текстове » е да запознае студентите със спецификите на превеждането на съвременни литературни творби, вписани във френскоезичната културна традиция. Застъпените области са свързани най-вече с религията, митологията, изкуството, психоанализата. Особено внимание се обръща на конкретните лексикални, синтактични и стилистични проблеми на превода, както и на способността за ориентиране в референциите. Стремежът е магистрантите да добият необходимата професионална компетентност за превеждане и редактиране на съвременни текстове.

Оценяване: Участие в тематични дискусии в часовете20%; портфолио 30%; изпит 50%

%d bloggers like this: