Превод за европейските институции (английски-български и френски-български)

доц. д-р Весела Генова

Целта на лекционния курс към дисциплината „Европейски институции и превод“ е да запознае студентите с някои основни и важни специфики на превода в и за европейските институции.

В семинарите към дисциплината „Европейски институции и превод“ се работи с оригинални европейски текстове на английски и на френски език. Целта е студентите да придобият и развият специфични умения за адекватен и качествен професионален превод на такива текстове.

В курса на обучение по дисциплината „Европейски институции и превод“ са предвидени две писмени разработки, които представляват преводи на реални европейски текстове, непревеждани на български език.

В лекционния курс на дисциплината „Европейски институции и превод“ се разискват проблеми, свързани с особеностите на евролекта, както и различни проблеми за превода на европейски текстове на равнище лексика, структура и стил.

Придобитите в лекционния курс теоретични знания се използват за решаване на практически преводачески задачи.

Курсът се води на български език, а работните материали са на български, английски и френски език.

Оценяване: групова работа 20%; портфолио 30%; изпит 50%

%d bloggers like this: