Превод на обществено-политически текстове – IІ ч.

гл.ас. д-р Ивайло Буров

Курсът цели по-нататъшно развиване на професионалните умения на студентите в превода на текстове, свързани с публичната сфера, като се фокусира върху развитието на публичните дискурси в исторически план. Внимание се отделя на различни проблеми свързани с официалното политическо говорене: дискурси от сферата на дипломацията, правителствените документи, президентски речи – както и медиите и журналистическото писане. За постигането на тези цели се превеждат и дискутират текстове от различни жанрове, култури и епохи.

Някои от разискваните теми са:
Political rhetoric, NGO documentation,The European Court of Justice, The rhetoric of diplomacy, Journalist classics
Оценяване: Участие в тематични дискусии в часовете 10%; Курсов проект 50%; Текуща самостоятелна работа /контролно 40%

%d bloggers like this: