Превод на технически текстове – І ч.

доц. д-р Ирена Кръстева

Целта на курса „Превод на технически текстове – I част (френски език)“ е да даде възможност на студентите да придобият специфични умения за технически превод

Курсът на обучение по превод на технически текстове е преобладаващо практически, предвид естеството на областите. Целта е непосредствено приложение на придобитите умения за превод от френски на български език. В голяма част подбраните учебни текстове са на френски и английски. Това е преимущество за обучаващите се, които имат известно ниво на познание на английски. В частта Архитектура и Урбанизъм са подбрани статии от оригинални френски специализирани източници, прилагащи двуезичния принцип на представяне. Поетапно ще бъдат разгледани статии, свързани с урбанистични решения на някои градове във Франция като Париж, Лион, Лил, Монпелие. Обръща се внимание и на културните параметри на жанра.

От града и градоустройствените решения ще се премине в частност към сградата и нейните основни технически части и видове инсталации. При превода ще се прилага подход на подбиране на ключовите понятия както и тяхното систематизиране с цел съставяне на тясно профилиран базисен речник.

Оценяване: Групова работа 20%; изпит 80%

%d bloggers like this: