Превод на технически текстове

Проф.д-р Боян Алексиев (английски)

Целта на курса „Превод на технически текстове” е да запознае студентите с методиката и процедурите за извличане на терминологични единици на знанието от онлайн текстове в тясна предметна област, както и подреждането им в терминологични бази данни. Работи се с достъпни в интернет терминоекстрактори, онлайн речници, глосари и други източници на едноезични/многоезични терминологични данни. Обръща се внимание и на културните параметри на жанра. Предмет на част от занятията е съставянето на двуезични мини терминологични банки за преводачески цели.

Дисциплината „Превод на технически текстове” също така запознава студентите с основните стратегии при превод на текстове от различни жанрове на научно-техническия стил.

Студентите се запознават със специфичните езиково-стилистични средства, използвани при превод от/на английски език в областта на науката и техниката. Специално внимание се обръща на кохезивните средства, използвани в двата езика при този вид превод. В лекционния курс на дисциплината „Превод на технически текстове” се усвоява методика за решаването на преводачески проблеми, свързани с езиковата, прагматичната и културната специфика на научно-техническия стил.

Изграждане на корпус от онлайн текстове в тясна специална област, Полуавтоматично извличане на основни термини от корпуса

Стратегии при превод на научно-дидактически текст, научни статии, инструкции, техническа експертиза, спецификации, технически оферти

Оценяване: Участие в тематични дискусии в часовете 25%; Изпит 25%; Текуща самостоятелна работа 50%

%d bloggers like this: