Софтуер и превод

Доц. д-р Весела Генова

Целта на лекционния курс към дисциплината „Софтуер и превод“ е да запознае системно и задълбочено студентите със съвременните софтуерни продукти, предназначени за превода, така че те да придобият знания и умения за тяхното използване за целите на превода.

Предложеният курс е на теоретично-приложна основа. След първоначално запознаване с различни софтуерни продукти за превода се провеждат практически занятия за по-задълбоченото им опознаване и прилагане. Курсът предлага аналитичен обзор и критичен поглед върху най-разпространените продукти в помощ на превода (CAT tools), тяхната роля, място и граници на приложимост в преводаческия процес.

Приложната част на курса се базира на реална и актуална преводаческа практика. Провежда се симулация на реални преводачески ситуации, в които студентите да откриват сами своите източници на информация и да осъществяват превод на професионално равнище.

В курса на обучение по дисциплината „Софтуер и превод“ са предвидени три до четири практически разработки – задания.

Езикът на обучението е български. В рамките на практическите задания се използват и френски и английски език.

Оценяване: текуща оценка на работата в часовете 100%

%d bloggers like this: