Покана към студентите за докторантури и академични длъжности към Катедра “Англицистика и американистика”

Скъпи студенти от специалност „Английска филология“,

Скъпи колеги филолози,

Позволете ми от името на Катедра „Англицистика и американистика“ на Софийския университет да се обърна с покана към онези от вас, които желаят да продължат по пътя на академичното развитие. Бих искала да ви запозная с възможностите, които СУ предлага за вашето професионално и научно израстване в Алма Матер – най-престижното висше учебно заведение в България. В световната класация на университетите QS World University Rankings за 2022 г., оповестена на 8 юни 2021 г., Софийският университет се нарежда на 591-600 място. Най-старият и авторитетен български университет участва в класацията от 2014 г. и сегашното място е най-високото до момента. Тази година университетът се изкачва с 50 места и е класиран в топ 46%.

След като завършите успешно магистърската степен на обучение в областта на филологията, за да обвържете своята професионална реализация със СУ, имате няколко възможности за избор.

На първо място може да се явите на конкурс за заемане на редовно щатно място в катедрата като асистент. Пълната информация за всички обявени към момента конкурси за академични длъжности ще намерите тук: Процедури по заемане на академични длъжности. На тази страница на СУ се публикуват официално предстоящите конкурси, за които можете да кандидатствате. Тук се подават електронно и документите за участието ви в избрания от вас конкурс. Освен за асистенти, които все още нямат докторска степен, на същото място се обявяват всички конкурси за главни асистенти, които вече имат докторска степен в областта на филологията, както за доценти и за професори.

Ако спечелите конкурс за асистент, ще получите преподавателско място в Катедра „Англицистика и американистика“ и вие ще застанете пред студентите в аудиторията! Наред с това ще имате възможността да изберете своя тема за докторска дисертация на самостоятелна подготовка. За изследователската работа по темата, за подготовката и защитата на вашата дисертация ще получите пълното съдействие и подкрепа от вашите колеги – щатните преподаватели от Катедрата с дългогодишен опит и международни контакти в съответната област, която сте си избрали. По този начин професионалното ви и научното ви развитие ще вървят паралелно. Ще натрупвате опит както в преподавателската дейност, така и в изследователската работа. Следете страницата редовно, за да сте информирани за конкурсите към Катедра „Англицистика и американистика“, които СУ обявява периодично, както и за сроковете за кандидатстването за тях.

На второ място пред вас стои възможността да станете докторант към Катедра „Англицистика и американистика“. Информацията за местата за прием на докторанти по държавна поръчка в редовна и задочна форма на обучение за двете сесии, които се провеждат през пролетта и през есента на всяка година, се обявяват официално на страницата за докторантурите на СУ.

Вече е обявен допълнителен прием за учебната 2021/2022 г. за докторанти в следните области:

  1. Общо езикознание (английски език)
  2. Германски езици (Семантика на английския език (на английски език)
  3. Германски езици (Синтаксис на английския език и компютърна лингвистика (на английски език)
  4. Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Най-нова американска литература (на английски език)
  5. Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Американска култура (на английски език)
  6. Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Американска литература на XIX век (на английски език)
  7. Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Викторианска литература (на английски език)
  8. Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Английска литература: от Средновековие към Ренесанс (на английски език)
  9. Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Английска литература: от Ренесанс към Барок (на английски език)

Периодът на кандидатстване е 15.02.2022 г. – 14.04.2022 г.

През септември 2022 г. ще бъдат обявени новите места за докторантури за 2022/2023 г., като изпитната сесия за тях, която включва изпити по чужд език и по специалността, ще се проведе през декември 2022 г., а докторантурата ще стартира от януари 2023 г.

След успешно издържани конкурсни изпити за редовна и задочна докторантура и след решение на Факултетния съвет, се издава заповед на ректора за зачисляване в докторантура. На зачисления докторант се определя научен ръководител – хабилитирано лице или доктор на науките. Научният ръководител оказва подкрепа и дава насоки на всички етапи от разработката, предаването и публичната защита на дисертацията. Зачислените докторанти заплащат такса в годишен размер, определена от Министерския съвет, като през последните две години са освободени от заплащане на такса. Стипендии се отпуска на докторанти в редовна форма на обучение по дължавна субсидия в период от 3 години в размер на 500 лева месечно.

Обучението се осъществява по индивидуален план за работа, който се състои от общ учебен план за целия период на обучение и работен план по години. Индивидуалният учебен план се изготвя от докторанта и научният му ръководител, приема се от Факултетния съвет след обсъждане в Катедрата и се утвърждава от декана (не по-късно от три месеца след зачисляването на докторанта). Задължителни са изпитите по специалността и по западен език. Докторантът полага изпитите по специалността, съгласно индивидуалния учебен план, пред назначена от ръководителя на Катедрата комисия в състав от 3 до 5 хабилитирани лица и с участието на научния ръководител на докторанта. Изпитът по западен език се провежда от преподаватели по съответния език. Докторантите може да избира кои курсове от Докторантското училище на СУ да изучава. Има възможност да участва в ежегодната Конференцията за нехабилитирани учени и докторанти към ФКНФ, както и да се включва в редица проекти за млади учени.

Защитата на дисертационния труд за получаване на образователната и научна степен “доктор” се провежда публично, съгласно определена процедура, и само на официалния език в Република България – български език. Образователната и научна степен „доктор“ се придобива от деня на успешната защита на дисертационния труд.

Накратко описах избора пред вас. Катедрата с радост ще ви подкрепи, какъвто и път да решите да изберете от изложените тук пред вас. Ще откликнем с готовност на въпросите ви или ако ни потърсите за съдействие и съвет. Ще оказваме пълна подкрепа на достойните кандидати, които имат желанието, таланта и трудолюбието да допринесат за бъдещето на Катедра „Англицистика и американистика“ – една от най-старите катедри в СУ с близо стогодишна история. На вас възлагаме надеждата да продължите преподавателската и научно-изследователската ни работа в нови и вълнуващи посоки!

Очакваме ви!

Доц. д-р Александра Главанакова

Ръководител Катедра „Англицистика и американистика“

DEPARTMENT OF ENGLISH AND AMERICAN STUDIES
Faculty of Classical and Modern Philology
Sofia University St. Kliment Ohridski
15 Tsar Osvoboditel Blvd, Sofia 1504, Bulgaria
Tel: +359 2 9463093
Website: http://www.uni-sofia.bg/English
Email: deas@fcml.uni-sofia.bg

%d bloggers like this: