Конкурс за мемориалния грант “д-р Калина Филипова”

ФОНДАЦИЯ “УНИВЕРСИТЕТСКА АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА

обявява

КОНКУРС за МЕМОРИАЛНИЯ ГРАНТ “Д-Р КАЛИНА ФИЛИПОВА
afeaslogoКатедрата по англицистика и американистика към СУ “Св. Климент Охридски” и Фондация „Университетска англицистика и американистика” – съвместно с дарителите от САЩ и Великобритания – учредиха специален мемориален фонд на името на д-р Калина Филипова, за да се съхрани споменът за нея като университетски преподавател и изявен преводач. За целта ежегодно се присъжда грант (на стойност 1 000 лв.) на студент/ка от четвърти курс на бакалавърската програма, специалност английска филология в Софийския университет за реализирането на академичен или творчески проект, свързан с англоезичната литература и/или превода от и на английски език.

Кандидатите трябва да са завършили трети курс преди крайния срок на кандидатстването и да имат среден успех над 5.00.

 

За участие в конкурса се представят следните документи:

 

  1. Автобиография (на английски език).
  2. Уверение за успех.
  3. Кратко представяне на проекта (1-3 стр.) за осъществяване на литературна разработка, превод, участие в научни форуми с доклад или други творчески изяви, свързани с англоезичната литература и превода.
  4. Допълнителни материали: публикации, доклади, данни за участия в специализации, членство в студентски научни организации, клубове и др.

 

Срок за кандидатстване: 7 януари 2015 на следния адрес:

СУ, Катедра по англицистика и американистика,

Централното крило на Ректората, 167 каб.

Откриване на изцяло реконструираната 243-та аудитория

243На 1 октомври 2014 г. 14.00 часа в Ректората на Софийския университет ще бъде открита изцяло реконструираната 243-та аудитория, която се намира в Северното крило, ет. 2.

Залата, с която Факултетът по класически и нови филологии на СУ развива електронното обучение, е оборудвана с видеоконферентна и мултимедийна система, видеокамери и компютри. Съвременното оборудване позволява дистанционно обучение, записи на лекции и видеоконферентни връзки с български и чужди университети.

Новата аудитория е създадена с подкрепата на Фондация „Америка за България” и е част от двугодишен проект с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване в Катедрата по англицистика и американистика на Софийския университет. В продължение на две учебни години преподавателите разработват електронни курсове и помагала, а на 1 октомври те ще демонстрират част от новосъздадените интерактивни курсове в новата си аудитория.

Ректорат, Северно крило, ет. 2

Кандидатстудентски курсове за приемния изпит на СУ по английски език

studentsinclassЗанятията се провеждат в събота или неделя, 9-13.30 или 14-18.30 ч. (6 учебни часа на занятие). Обучението се провежда от преподаватели от катедра “Англицистика и американистика” в СУ “Св. Климент Охридски”.

• подготвителни курсове (120 и 60 учебни часа)
Цени: 20 седмици за курс от 120 ч. = 660 лв. (360+330 лв. на две вноски); Начало 16.11 и 4.01.2014
10 седмици за курс от 60 ч. = 360 лв. Начало 15.03.2013 събота от 9.00 до 13,30 часа

Цена на учебните материали: 35.10 лв. (120 часа); 25.20 лв. (60 ч.)
Разработват се тестовете от книжките на изд. „Просвета” SUATEFL – Five Real Tests, които се закупуват допълнително. Работи се задължително с книжки № 1, 2 и 5. Останалите (3, 4 и 6) са препоръчителни за самостоятелна работа и допълнителни упражнения в час. Специално разработеният набор от уроци и упражнения е събран в папка, която се продава на всеки курсист преди първото занятие заедно с книжките. Прави се систематичен преговор на необходимата за изпита граматика и се надгражда над преподаденото в училище. Развиват се умения за четене с разбиране, обогатяване на лексическия запас, писане на диктовки, писане на есе, усвояване на формата на изпита. В 120 и 90-часовите курсове периодично се правят и тестове за установяване на напредъка на курсиста.
• работа с примерни тестове – два независими модула по 30 учебни часа. Цена: 204 лв. за всеки модул
Предназначен за курсисти, вече преминали по-дългите обучителни курсове на ФУАА и желаещи да продължат своята подготовка без прекъсване до явяването си на изпита. Двата модула от 5 теста всеки не са свързани помежду си и дават възможност за гъвкавост на избора. Занятията се състоят от първа част, която следва сценария на изпита, и втора, в която преподавателят анализира и обяснява допуснатите грешки. След всеки тест кандидатите получават оценка по изпитната скала. Цената на курса включва изпитните материали.
• тренировъчен курс с реални изпити 24 учебни часа- 1 група: 29; 30,31 март и 1 април;

Цена: 162 лв. 2 група: 17;18;19;21 и 22 април

Представлява симулация на приемния изпит (4 занятия по 6 часа), с поставяне на оценка плюс обсъждане на резултатите. Работи се с реалните изпити на СУ от предходните 5 години, които не са публикувани.
• курс за писане на есе (30 учебни часа) Цена: 210 лв. + 4 лв. за папка- месец май
Предназначен е за курсисти, които имат нужда да усъвършенстват само това умение, или като допълнителна подготовка за курсисти, преминали по-дългите подготвителни курсове. Обучението се провежда по специално разработени, непубликувани материали.

Тренировъчен курс за матурата по английски език (18 учебни часа)- месец май
Цена: 120 лв.
Правят се три примерни теста по формата на ДЗИ (3 занятия по 6 часа) и се обсъждат резултатите. Работи се със специално разработени, непубликувани материали.

Справки и записване: София, СУ „Св. Климент Охридски”, бул. „Цар Освободител” 15, Централно крило, ет. 5, каб. 167 тел. 9308-314;

www.afeasbg.com
Банкова сметка за превод на таксите: (моля, посочвайте името на курсиста)
Фондация “УАА”
IBAN BG50UNCR96601081322315
BIC UNCRBGSF Уникредит Булбанк

Юридически английски език

legalenglishЗАПОЧВА НОВО ПОКОЛЕНИЕ ГЪВКАВ, ДОСТЪПЕН И ВИСОКОЕФЕКТИВЕН КУРС ПО ЮРИДИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Новият курс по юридически английски език на ФУАА комбинира по изключително продуктивен начин дистанционно обучение и семинарни занятия. Обучаемите натрупват постъпателно знания в удобно за тях време посредством виртуална среда за обучение в онлайн контакт с преподавателя, и прилагат наученото веднъж седмично в семинарни занятия, като участват в учебни игри и симулации.

Обучението използва индивидуален подход за развиване на комплексни езикови умения, но основният му фокус е усвояването на специализирана терминология и лексика от следните области: обща теория на държавата и правото, устройство на съдебната система, административно, трудово, наказателно, гражданско, търговско, конкурентно право и право на Европейския съюз.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА КУРСА Е 100 АКАДЕМИЧНИ ЧАСА.

СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ДИСТАНЦИОННИТЕ И СЕМИНАРНИТЕ ЗАНЯТИЯ Е 60 КЪМ 40 ПРОЦЕНТА.

ЦЕНАТА НА КУРСА Е 360 ЛЕВА С ДДС И МОЖЕ ДА СЕ ЗАПЛАТИ НА ДВЕ ВНОСКИ: 204 ЛВ. ДО 30 ОКТОМВРИ И 156 ЛВ. ДО 30 ЯНУАРИ. ЦЕНАТА НА УЧЕБНИКА ЗА КУРСА LEGAL ENGLISH FOR BULGARIAN PROFESSIONALS Е 25 ЛВ. С ДДС.

ПРИ ЗАПИСВАНЕ ВСЕКИ ОБУЧАЕМ ПОЛУЧАВА ДОСТЪП ДО ВИРТУАЛНАТА СРЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТНИЯ ПЕРИОД.

От курсистите се очаква да имат входящо ниво на владеене на езика
В1-В2 според Общата европейска езикова рамка.

След успешно завършеното обучение курсистите получават сертификат. Курсът може да служи за подготовка за International Legal English Certificate (ILEC).