Ежегоден конкурс за превод на поезия от български на английски език на името на проф. Владимир Филипов

ФОНДАЦИЯ „УНИВЕРСИТЕТСКА АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА“

ОБЯВЯВА

ЕЖЕГОДНИЯ СИ КОНКУРС ЗА ПРЕВОД НА ПОЕЗИЯ
ОТ БЪЛГАРСКИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
НА ИМЕТО НА ПРОФ. ВЛАДИМИР ФИЛИПОВ
afeaslogoФондация „Университетска англицистика и американистика“ (ФУАА) създаде специален фонд на името на професор Владимир Филипов, чиято цел е да съхрани спомена за него и неговия пример като един от най-изявените преводачи на поезия от български на английски език. За да изпълни тази мисия, през 2006 г. ФУАА учреди ежегоден конкурс за поетичен превод на негово име, който се ще се проведе за девети път тази година.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

1.    В конкурса могат да участват само студенти.
2.    Участниците могат да избират между две стихотворения, предложени от организаторите: „Поетът“ от Валери Петров и „Надежда“ от Валери Станков.
3.    Текстовете за превод са на разположение на интересуващите се на интернет адрес www.afeasbg.com или в Библиотечно-информационния център на катедра „Англицистика и американистика“, Ректорат, Централно крило, 5-ти етаж.
4.    Преводите трябва да се представят в три печатни екземпляра.
5.    Конкурсът е анонимен. Трите екземпляра на преведения текст трябва да бъдат поставени в плик, на който е изписано САМО „За конкурса за поетичен превод на името на проф. Владимир Филипов“. Вътре в по-малък запечатан плик кандидатите трябва да посочат трите си имена, курс, специалност, e-mail и телефон за връзка.
6.    Преводите се предават в кабинет 167, Централно крило на Ректората, 5-ти етаж, или сe изпращат на адрес: София 1504, СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Англицистика и американистика“, за поетичния конкурс. Крайният срок за предаване е 17 декември 2014 г.
7.    Журито на конкурса се състои от преподаватели от катедра „Англицистика и американистика”.
8.    Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 16 януари 2015 г. на интернет адрес www.afeasbg.com.
9.    На победителите в конкурса ще бъдат присъдени една първа награда от 250 лв. и една втора награда от 150 лв.

Желаем успех на всички участници.
От организаторите на конкурса

Конкурс за превод на поезия „Проф. Владимир Филипов“ – 2014 г.

Поетът
В памет на Николай Ников

Под прохладния навес те гледат със смях
как чудакът, на всички известен,
олюлява се, пийнал, недалече от тях
във прегръдка със прашния кестен.
Ха да тръгне – не тръгва. Ха да тръгне – не ще.
Трети път – пак възпира го нещо…
Но най-сетне под слънцето виждат го те
да пресича платното горещо
и да сяда сред тях. Смешен, да, но след ден
ще си спомня – без смях – обществото,
как е викнал на келнера: – Една бира за мен
и две кофи вода за дървото.

Валери Петров

Надежда

Дали защото много остарях
или защото му се вижда края,
мен от смъртта не ме е вече страх.
И с много обич лозето копая.
От ден на ден притегля ме пръстта.
Каквото преживях, това ми стига.
И виждам своя побелял баща
от буците ронливи как се вдига.
Той ме очаква. Той ме вика там –
да седна на небесната синия,
където с близки хора хляб ще ям
и вино със приятели ще пия.
Превалям вече своя дълъг хълм
и тръгвам подир слънцето в небето.
Щом досега един не е дошъл,
навярно там е хубаво и светло.
След мен ще се покаже някой кърт.
Във синовете мои ще се вглежда.
Спокоен съм… Ако това е смърт,
тя се нарича може би – надежда!

Валери Станков

Конкурс за мемориалния грант “д-р Калина Филипова”

ФОНДАЦИЯ “УНИВЕРСИТЕТСКА АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА

обявява

КОНКУРС за МЕМОРИАЛНИЯ ГРАНТ “Д-Р КАЛИНА ФИЛИПОВА
afeaslogoКатедрата по англицистика и американистика към СУ “Св. Климент Охридски” и Фондация „Университетска англицистика и американистика” – съвместно с дарителите от САЩ и Великобритания – учредиха специален мемориален фонд на името на д-р Калина Филипова, за да се съхрани споменът за нея като университетски преподавател и изявен преводач. За целта ежегодно се присъжда грант (на стойност 1 000 лв.) на студент/ка от четвърти курс на бакалавърската програма, специалност английска филология в Софийския университет за реализирането на академичен или творчески проект, свързан с англоезичната литература и/или превода от и на английски език.

Кандидатите трябва да са завършили трети курс преди крайния срок на кандидатстването и да имат среден успех над 5.00.

 

За участие в конкурса се представят следните документи:

 

  1. Автобиография (на английски език).
  2. Уверение за успех.
  3. Кратко представяне на проекта (1-3 стр.) за осъществяване на литературна разработка, превод, участие в научни форуми с доклад или други творчески изяви, свързани с англоезичната литература и превода.
  4. Допълнителни материали: публикации, доклади, данни за участия в специализации, членство в студентски научни организации, клубове и др.

 

Срок за кандидатстване: 7 януари 2015 на следния адрес:

СУ, Катедра по англицистика и американистика,

Централното крило на Ректората, 167 каб.

Откриване на изцяло реконструираната 243-та аудитория

243На 1 октомври 2014 г. 14.00 часа в Ректората на Софийския университет ще бъде открита изцяло реконструираната 243-та аудитория, която се намира в Северното крило, ет. 2.

Залата, с която Факултетът по класически и нови филологии на СУ развива електронното обучение, е оборудвана с видеоконферентна и мултимедийна система, видеокамери и компютри. Съвременното оборудване позволява дистанционно обучение, записи на лекции и видеоконферентни връзки с български и чужди университети.

Новата аудитория е създадена с подкрепата на Фондация „Америка за България” и е част от двугодишен проект с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване в Катедрата по англицистика и американистика на Софийския университет. В продължение на две учебни години преподавателите разработват електронни курсове и помагала, а на 1 октомври те ще демонстрират част от новосъздадените интерактивни курсове в новата си аудитория.

Ректорат, Северно крило, ет. 2

Кандидатстудентски курсове за приемния изпит на СУ по английски език

studentsinclassЗанятията се провеждат в събота или неделя, 9-13.30 или 14-18.30 ч. (6 учебни часа на занятие). Обучението се провежда от преподаватели от катедра “Англицистика и американистика” в СУ “Св. Климент Охридски”.

• подготвителни курсове (120 и 60 учебни часа)
Цени: 20 седмици за курс от 120 ч. = 660 лв. (360+330 лв. на две вноски); Начало 16.11 и 4.01.2014
10 седмици за курс от 60 ч. = 360 лв. Начало 15.03.2013 събота от 9.00 до 13,30 часа

Цена на учебните материали: 35.10 лв. (120 часа); 25.20 лв. (60 ч.)
Разработват се тестовете от книжките на изд. „Просвета” SUATEFL – Five Real Tests, които се закупуват допълнително. Работи се задължително с книжки № 1, 2 и 5. Останалите (3, 4 и 6) са препоръчителни за самостоятелна работа и допълнителни упражнения в час. Специално разработеният набор от уроци и упражнения е събран в папка, която се продава на всеки курсист преди първото занятие заедно с книжките. Прави се систематичен преговор на необходимата за изпита граматика и се надгражда над преподаденото в училище. Развиват се умения за четене с разбиране, обогатяване на лексическия запас, писане на диктовки, писане на есе, усвояване на формата на изпита. В 120 и 90-часовите курсове периодично се правят и тестове за установяване на напредъка на курсиста.
• работа с примерни тестове – два независими модула по 30 учебни часа. Цена: 204 лв. за всеки модул
Предназначен за курсисти, вече преминали по-дългите обучителни курсове на ФУАА и желаещи да продължат своята подготовка без прекъсване до явяването си на изпита. Двата модула от 5 теста всеки не са свързани помежду си и дават възможност за гъвкавост на избора. Занятията се състоят от първа част, която следва сценария на изпита, и втора, в която преподавателят анализира и обяснява допуснатите грешки. След всеки тест кандидатите получават оценка по изпитната скала. Цената на курса включва изпитните материали.
• тренировъчен курс с реални изпити 24 учебни часа- 1 група: 29; 30,31 март и 1 април;

Цена: 162 лв. 2 група: 17;18;19;21 и 22 април

Представлява симулация на приемния изпит (4 занятия по 6 часа), с поставяне на оценка плюс обсъждане на резултатите. Работи се с реалните изпити на СУ от предходните 5 години, които не са публикувани.
• курс за писане на есе (30 учебни часа) Цена: 210 лв. + 4 лв. за папка- месец май
Предназначен е за курсисти, които имат нужда да усъвършенстват само това умение, или като допълнителна подготовка за курсисти, преминали по-дългите подготвителни курсове. Обучението се провежда по специално разработени, непубликувани материали.

Тренировъчен курс за матурата по английски език (18 учебни часа)- месец май
Цена: 120 лв.
Правят се три примерни теста по формата на ДЗИ (3 занятия по 6 часа) и се обсъждат резултатите. Работи се със специално разработени, непубликувани материали.

Справки и записване: София, СУ „Св. Климент Охридски”, бул. „Цар Освободител” 15, Централно крило, ет. 5, каб. 167 тел. 9308-314;

www.afeasbg.com
Банкова сметка за превод на таксите: (моля, посочвайте името на курсиста)
Фондация “УАА”
IBAN BG50UNCR96601081322315
BIC UNCRBGSF Уникредит Булбанк

Юридически английски език

legalenglishЗАПОЧВА НОВО ПОКОЛЕНИЕ ГЪВКАВ, ДОСТЪПЕН И ВИСОКОЕФЕКТИВЕН КУРС ПО ЮРИДИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Новият курс по юридически английски език на ФУАА комбинира по изключително продуктивен начин дистанционно обучение и семинарни занятия. Обучаемите натрупват постъпателно знания в удобно за тях време посредством виртуална среда за обучение в онлайн контакт с преподавателя, и прилагат наученото веднъж седмично в семинарни занятия, като участват в учебни игри и симулации.

Обучението използва индивидуален подход за развиване на комплексни езикови умения, но основният му фокус е усвояването на специализирана терминология и лексика от следните области: обща теория на държавата и правото, устройство на съдебната система, административно, трудово, наказателно, гражданско, търговско, конкурентно право и право на Европейския съюз.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА КУРСА Е 100 АКАДЕМИЧНИ ЧАСА.

СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ДИСТАНЦИОННИТЕ И СЕМИНАРНИТЕ ЗАНЯТИЯ Е 60 КЪМ 40 ПРОЦЕНТА.

ЦЕНАТА НА КУРСА Е 360 ЛЕВА С ДДС И МОЖЕ ДА СЕ ЗАПЛАТИ НА ДВЕ ВНОСКИ: 204 ЛВ. ДО 30 ОКТОМВРИ И 156 ЛВ. ДО 30 ЯНУАРИ. ЦЕНАТА НА УЧЕБНИКА ЗА КУРСА LEGAL ENGLISH FOR BULGARIAN PROFESSIONALS Е 25 ЛВ. С ДДС.

ПРИ ЗАПИСВАНЕ ВСЕКИ ОБУЧАЕМ ПОЛУЧАВА ДОСТЪП ДО ВИРТУАЛНАТА СРЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТНИЯ ПЕРИОД.

От курсистите се очаква да имат входящо ниво на владеене на езика
В1-В2 според Общата европейска езикова рамка.

След успешно завършеното обучение курсистите получават сертификат. Курсът може да служи за подготовка за International Legal English Certificate (ILEC).