Англоезична хуманитаристика и превод

проф. д-р Корнелия Славова

Курсът предлага интердисциплинарен подход към англоезичната хуманитаристика в превод на български език. Ще бъдат обсъждани и превеждани съвременни критически и теоретични текстове от разнообразни области на хуманитарната мисъл като философия, литературна теория и критика, психоанализа, културологични изследвания и други. Особено внимание се обръща на някои проблемни зони за превод от английски на български език из областта на gender and queer studies, мултикултуралните изследвания и постколониалната теория. Ще се анализират конкретни случаи на успешни и неуспешни практики на превеждане на български език.

Оценяване: Участие в тематични дискусии в часовете 10%; Курсов проект 50%; Текуща самостоятелна работа /контролно 40%

%d bloggers like this: