Call today: +359 2 9308314, +359 2 9463093
 

MA Defence Information

Изисквания към дипломните работи за получаване на образователната и квалификационна степен ‘Магистър’

I.    Изисквания към съдържанието

1.    Целесъобразност  на  заглавието  спрямо  темата  и  тезата  на  дипломната работа.
2.    Недвусмислено дефиниране на изследователския проблем.
3.    Ясно и стегнато поставяне на целите на дипломната работа и обекта на изследване.
4.    Оправдан избор на прегледа на научната литература, който не е само преразказ на научни трудове, а синтезирани тези, научни постановки и становищата на теоретици и научни работници с оглед на темата и тезата. Методологията за събиране и анализ на емпиричния материал отговаря на целите на изследването и е валидна за целия корпус.
5.    Извеждане на теза, която да отговаря на поставените цели, да насочва точно към изследователския проблем и да представлява оригинална интерпретация спрямо досегашните научни разработки в дадената област.
6.    Структурираност на научната разработка – наличие на увод, глави със секции и подсекции, заключение и библиография.
7.    Всяка от главите по логически начин и обективно представя илюстративен материал, който доказва тезата и поставените в увода задачи. Заключението не представлява преразказ на уводната част, а е извод от илюстративния материал и отговор на целите от увода, както и на зададената теза.
8.    Текстът показва компетентност при изграждане на абзаца на научния текст и демонстрира способността за свързване на изреченията и абзаците в смислено цяло. Владеене на начините за прилагане и изразяване на причинно-следствени връзки и методите за сравнение и съпоставяне, описание, дефиниция, класификация, подбор на уместни примери.
9.    Отлично владеене на начините за цитиране. Употребата само на един от стиловете за цитиране—напр. MLA, APA, Harvard Style (AGPS) или Chicago Manual of Style.
10.    Дипломната работа е  написана  самостоятелно  и  всички  източници  са коректно използвани, посочени и цитирани  според  т.  9  на  настоящите критерии. Неизпълнението на това условие представлява плагиатство. При доказано плагиатство рецензентът предлага на комисията да постави  на дипломната работа оценка  слаб  2.  Плагиатство  може  да  бъде открито  и доказано и от комисията за защита на дипломните работи.
11.    Дипломната работа е написана грамотно и четливо, без сериозни езикови грешки и използва адекватен научен стил.
12.    Дипломната работа поддържа дистанциран и обективен тон.

II.    Процедура за преминаване през защита на дипломна работа

1.    Студентите подава молби, в която заявяват темата на дипломната работа и научния ръководител, който е дал съгласието си да я ръководи. Молбата

трябва да е придружена от кратко резюме, в което се излагат темата и тезата, методологията на изследване и структурата на работата. Препоръчително е да се даде и кратка библиография с основните трудове, върху които ще се основава методологията. Срокът за подаване на молбите е 30 ноември за защита през м. април и 30 май за защита през м. октомври. Молбата се подава в 167 каб. в два формата – хартиен и електронен –MS Word. Електронният формат трябва да е на диск, надписан с името на студентката/студента. Молби, които не са придружени от съответния диск, не се придвижват за разглеждане от катедрата по англицистика и американистика.
2.    При подаване на молбата всеки студент подписва и оставя в катедрата декларация, че е запознат с изискванията към дипломните работи.
3.    Готовата дипломната работа се предава 20 дни преди защитата в три копия: едно електронно на диск във формат MS Word и две хартиени, едното от които е подвързано с твърди корици и остава в архива на катедрата.
4.    Само дипломни работи, подписани от съответните ръководители,  се придвижват към рецензиране и защита.
5.    Към готовата дипломна работа студентите прилагат и подписана декларация за автентичност и оригиналност на предадения от тях труд.

Чрез

г-н Декана  на

ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

До ръководителя на катедра:

Англицистика и американистика

МОЛБА

от

                                                                                                                            

телефон:                                        email:                                                            

специалност:  Английска Филология                           фак. №                         

магистърска програма:                                                                                      

Моля да бъде oдобрена следната тема на дипломната ми работа:

(заглавие на английски език) :                                                                             

                                                                                                                              

(заглавие на български език) :                                                                             

                                                                                                                              

Научен ръководител:                                                                                        

 

Научен консултант:                

Дата:                                                Подпис на студента:

                                                                                                                            

 

Дата:                           Подпис на научния ръководител (консултант):

                                                                                                                            

 

 

Kратко резюме (A brief outline)

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

Долуподписаният/долуподписаната

 

……………………………………………………………….……………

 

студент/ка от Магистърска програма

 

…………………………………………………………………..…………

 

Факултетен номер …………………………декларирам, че съм запознат/а с изискванията към дипломните работи, изложени в уебсайта на Катедрата по англицистика и американистика.

 

 

София,                                       Подпис: ………………………….

Дата: ………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kратка библиография (short bibliography):

 
 
 
 
%d bloggers like this: