MA Defence Information

ПРОЦЕДУРА НА МАГИСТЪРСКИТЕ ЗАЩИТИ

Важно! Поради усложнената ковид обстановка, магистърските защити на 2 ноември 2020 г. ще се проведат онлайн на адрес https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=378183 от 9ч. по следния график.

 

График на дейностите – магистърски защити:

 2 ноември 2020 г.

12 октомври – краен срок на предаване на текстовете от магистрантите в 167 каб., като преди това трябва да се преминали през анти-плагиатска програма;

16 октомври – предложения на секционните отговорници за рецензенти, изпратени по електронен път;

16 и 17 октомври – електронно гласуване на предложенията;

28 октомври  – предаване на рецензиите;

29 октомври – краен срок за изпращане на рецензиите до дипломантите и членовете на комисията;

2 ноември – защити от 9:00, Библиотечно-информационен център.

 

І. Изисквания в процеса на писане на магистърската теза.

 1. В процеса на писане дипломантът редовно се консултира с научния си ръководител, представя му завършените отделни части и цялостната теза с нанесените корекции, препоръчани от ръководителя.
 2. Допуска се смяна на научния ръководител, когато това се налага при извънредни обстоятелства (заболяване, творчески отпуск или други основателни причини). За целта дипломантът подава молба до ръководителя на катедрата, придружена от потвърждение на стария и новия научен ръководител.
 3. Към предаване на тезата за защита се пристъпва само след одобрение на научния ръководител, удостоверено с неговия подпис върху окончателните екземпляри на хартия.
 4. Преди предаване на дипломната си работа, дипломантът е длъжен да направи проверка за плагиатство, следвайки указанията в приложения файл: Plagiarism-detection

ІІ.  Предаване на завършените магистърски тези.

 1. Магистърските тези се предават в кабинет 167 най-късно три седмици преди датите, обявени на сайта на катедра „Англицистика и американистика“ за защити през съответните сесии – пролетна и есенна.
 2. Магистърските тези се предават в два подвързани екземпляра на хартия, като единият е подвързан с твърда корица, а другият – със спирала. В екземпляра със спирала дипломантите от МП „Превод“ прилагат оригиналния текст на преводната част по начин, удобен за успоредно четене с превода от страна на рецензента.  В електронен вид магистърските тези се изпращат на инспектора на катедрата на имейл engl.american.studies@gmail.com. 
 3. Приемат се само магистърски тези, подписани от научния ръководител.
 4. Всички магистърски тези, в окончателния им вид, се изпращат и в PDF формат на научните ръководители.
 5. Дипломантите получават рецензия на магистърската си теза най-късно 3 дни преди датата на защитата.
 6. Всяко присвояване на чужд текст се санкционира като плагиатство, независимо от процентното изражение на такива заемки. При доказано плагиатство рецензентът или член на комисията за защита на магистърските тези предлага на комисията да постави на магистърската теза оценка слаб (2). Дипломантът се уведомява лично за решението на комисията преди деня на защитата и му се предоставя доказателственият материал за установеното плагиатство. Решението на комисията е окончателно и не подлежи на оспорване. При такива случаи дипломантът има право да предложи за разработване изцяло нова тема на магистърска теза.
 7. Десет дена преди датата на защитата, кандидатите трябва да подадат молба за допускане до защита в 211 стая.

 

ІІІ. Защита.

 1. Процедурата започва с кратко представяне на работата от дипломанта в рамките на 8-10 минути максимум. В представянето си дипломантите не описват подробно структурата на работата по глави и раздели, а се придържат към следното съдържание:

а. тема

б. обект на изследване

в. цели на изследването

г. методи/методология/теоретична рамка/аналитичен модел

д. постигнати резултати/изводи

е. (за дипломанти от МП „Превод“) мотивация за избора на текст за превод: връзка с аналитичната част; възприет подход към решаване на основни преводни проблеми.

 1. При представянето си дипломантите могат да ползват бележки, но без да четат от предварително написан текст. На пауър пойнт е допустимо да се представят само графики, статистики и др. При необходимост от такъв елемент в презентацията материалът да се подготви задължително и във формат на Microsoft Office.
 2. След изслушването на рецензията дипломантът отговаря на поставените в нея въпроси и отправените критики, както и на въпросите, зададени от комисията и от публиката.

IV. Изисквания към дипломните работи за получаване на образователната и квалификационна степен ‘Магистър’

1.    Целесъобразност  на  заглавието  спрямо  темата  и  тезата  на  дипломната работа.

2.    Недвусмислено дефиниране на изследователския проблем.

3.    Ясно и стегнато поставяне на целите на дипломната работа и обекта на изследване.

4.    Оправдан избор на прегледа на научната литература, който не е само преразказ на научни трудове, а синтезирани тези, научни постановки и становищата на теоретици и научни работници с оглед на темата и тезата. Методологията за събиране и анализ на емпиричния материал отговаря на целите на изследването и е валидна за целия корпус.

5.    Извеждане на теза, която да отговаря на поставените цели, да насочва точно към изследователския проблем и да представлява оригинална интерпретация спрямо досегашните научни разработки в дадената област.

6.    Структурираност на научната разработка – наличие на увод, глави със секции и подсекции, заключение и библиография.

7.    Всяка от главите по логически начин и обективно представя илюстративен материал, който доказва тезата и поставените в увода задачи. Заключението не представлява преразказ на уводната част, а е извод от илюстративния материал и отговор на целите от увода, както и на зададената теза.

8.    Текстът показва компетентност при изграждане на абзаца на научния текст и демонстрира способността за свързване на изреченията и абзаците в смислено цяло. Владеене на начините за прилагане и изразяване на причинно-следствени връзки и методите за сравнение и съпоставяне, описание, дефиниция, класификация, подбор на уместни примери.

9.    Отлично владеене на начините за цитиране. Употребата само на един от стиловете за цитиране—напр. MLA, APA, Harvard Style (AGPS) или Chicago Manual of Style.

10.    Дипломната работа е  написана  самостоятелно  и  всички  източници  са коректно използвани, посочени и цитирани  според  т.  9  на  настоящите критерии. Неизпълнението на това условие представлява плагиатство. При доказано плагиатство рецензентът предлага на комисията да постави  на дипломната работа оценка  слаб  2.  Плагиатство  може  да  бъде открито  и доказано и от комисията за защита на дипломните работи.

11.    Дипломната работа е написана грамотно и четливо, без сериозни езикови грешки и използва адекватен научен стил.

12.    Дипломната работа поддържа дистанциран и обективен тон.

 

V. Подаване на молба, резюме и декларация за защита на дипломна работа: 

 

До ръководителя на катедра

“Англицистика и американистика”

ФКНФ

МОЛБА

от

                                                                                                                            

телефон:                                        email:                                                            

специалност:  Английска Филология                           фак. №                         

магистърска програма:                                                                                      

Моля да бъде oдобрена следната тема на дипломната ми работа:

(заглавие на английски език) :                                                                             

                                                                                                                              

(заглавие на български език) :                                                                             

                                                                                                                              

Научен ръководител:                                                                                        

 

Научен консултант:                

Дата:                                                Подпис на студента:

                                                                                                                            

 

Дата:                           Подпис на научния ръководител (консултант):

                                                                                                                            

________________________________________________________________

 

Kратко резюме (на английски език)

(A brief outline)  

Kратка библиография

(short bibliography)

 

________________________________________________________________

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

Долуподписаният/долуподписаната

 

……………………………………………………………….……………

 

студент/ка от Магистърска програма

 

…………………………………………………………………..…………

 

Факултетен номер …………………………декларирам, че съм запознат/а с изискванията към дипломните работи, изложени в уебсайта на Катедрата по англицистика и американистика.

 

 

София,                                       Подпис: ………………………….

Дата: ………………………….

 

N.B. Всеки студент е длъжен да качи окончателния вариант на своето предложение за магистърска теза в Мудъл в специално създаденото за целта задание “Upload your MA thesis proposal for review” в следния курс Department of English and American Studies: MA Thesis Proposals, като преди това се запише в него като студент със своя профил. Няма парола за записване.

(Обновена, 29 септември 2020 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d bloggers like this: