Faculty and Staff

Доц. д-р Александра Главанакова

Assoc. Prof. Alexandra Glavanakova, PhD

Ръководител Катедра

Курсове в бакалавърска степен: Американска литература: от Романтизъм към Реализъм; Американска литература: от Модернизъм към Постмодернизъм; Канада: общество, култура, политики; Транскултурални диалози: България и САЩ в началото на 21 век.

Курсове в МП „Комуникация: език, литература, медии“: Глобалният диалог: текстът в дигиталната епоха; Американска популярна култура и политика; Литературата в информационната епоха.

Проф. д-р Мадлен Данова

Курсове в бакалавърска степен: Американска литература: от Романтизъм към Реализъм; Американска литература: от Модернизъм към Постмодернизъм; Канада: общество, култура, политики; Мултикултурализмът в канадската литература; Австралия: общество, култура, литература;
Курсове в МП „Комуникация: език, литература, медии“: Междукултурна комуникация; Масмедиите в съвременното общество; Раса и етничност в американската култура и литература; Американският роман в киното; Писане и управление на проекти; Канада: култура и литература; Трансатлантически мотиви в северноамериканската литература.

Проф. дфн Евгения Панчева

Курсове в бакалавърска степен: Английска литература: от Средновековие към Ренесанс; Английска литература: от Ренесанс към Барок;

Курсове в МП „Език и култура“: Критически идеи за текста; МП „Превод“: Културното наследство в англоезичната литература.

Проф. д-р Корнелия Славова

Курсове в бакалавърска степен: Общество и култура на САЩ; Популярна култура на САЩ: текст и образ; Американската драма в киното;

Курсове в МП „Език и култура“: Постмодерна литература и култура; Културно разнообразие в американската драма; Англо-американско културно наследство; Род и популярна култура: Изток/ Запад; Култура на Студената война; Превод на хуманитарни текстове.

Доц. д-р Снежина Димитрова

Курсове в бакалавърска степен: Фонология; Варианти на говоримия английски език; Езици и култури на Шотландия;

Курсове в МП „Език и култура“: Приложна фонетика и фонология; Варианти на английското произношение във Великобритания; Увод в англи3йското произношение; Варианти на английското произношение в западното полукълбо;

Доц. д-р Цветомира Венкова

Курсове в бакалавърска степен: Синтаксис; Практически синтаксис;

Курсове в МП „Език и култура“: Компютърна лингвистика; Принципи на лингвистичния анализ;

Доц. д-р Александра Багашева

Курсове в бакалавърска степен: Увод в общото езикознание; Практически синтаксис;

Курсове в МП „Език и култура“: Антропологична лингвистика; МП „Комуникация: език, литература, медии“: Когнитивни подходи към литературата и културата

Доц. д-р Росица Ишпекова

Курсове в бакалавърска степен: Семантика;

Курсове в МП „Език и култура“: Метафората в езика и мисленето

Доц. д-р Аспарух Аспарухов

Курсове в бакалавърска степен: Английска литература: от Средновековие към Ренесанс; Английска литература: от Модернизъм към Постмодернизъм; Практически английски език;

Доц. д-р Нели Тинчева

Курсове в бакалавърска степен: Лингвистика на текста;

Курсове в МП „Език и култура“: Анализ на дискурса; Английски език за академични цели.

Доц. д-р Мария Пипева

Курсове в бакалавърска степен: Общество и култура на Великобритания; Детска литература: критика и превод; Дискурс и превод;

Курсове в МП „Превод“: Превод на художествени текстове; МП „Език и култура“: Британски и американски образи на детството;

Гл. ас. д-р Веселин Будаков

Курсове в бакалавърска степен: Английска литература: от Викторианство към Модернизъм; Английска литература: Просвещение; Американска литература: от Романтизъм към Модернизъм; Американска литература: от Модернизъм към Постмодернизъм.

Курсове в МП „Комуникация: език, литература, медии“: Академично писане; Методологически подходи към литературния текст; Писмото в киното и литературата;

Гл. ас. д-р Ирена Димова

Курсове в бакалавърска степен: Практически английски език – I и II част; Английският като международен език;

Курсове в МП „Език и култура“: Семинар за написване на магистърска теза; Джендър различията в комуникацията

Гл. ас. д-р Ангел Игов

Курсове в бакалавърска степен: Превод (английски-български); Английска литература: Романтизъм;

Курсове в МП „Език и култура“: Литература от ХХІ век: пренаписване и пресъздаване; Градът в литературата;

Гл. ас. д-р Мария Коларова

Курсове в бакалавърска степен: Аналитична граматика; Морфология; Езиково словотворчество: Езиково словотворчество: тенденции в екстраграматичните модели на словообразуване в съвременния английски език.

Курсове в МП „Език и култура“: Словообразуването в съвременния английски език

Гл. ас. д-р Георги Няголов

Курсове в бакалавърска степен: Английска литература: от Средновековие към Ренесанс; Английска литература: от Ренесанс към Барок; Шекспир посредством театър;

Гл. ас. д-р Божил Христов

Курсове в бакалавърска степен: Практическа граматика; Историческа лингвистика; История на английския език;

Курсове в МП „Език и култура“: Принципи на лингвистичния анализ;

Ас. Владимир Филипов

Курсове в бакалавърска степен: Фонология; Английска интонация;

Курсове в МП „Превод“: Консекутивен превод I и II; Обществено-политически превод;

Гл. ас. д-р Румяна Благоева

Курсове в бакалавърска степен: Практически английски език – III и IV част; Теории на езикоусвояването;

Курсове в МП „Език и култура“: Приложна лингвистика и ЧЕО; Английски език за академични цели

Гл. ас. д-р Емилия Славова

Курсове в бакалавърска степен: Английски за професионална комуникация; Английски за социални контакти; Междукултурна комуникация; Междукултурни умения;

Курсове в МП „Език и култура“: Глобализация, мултикултурализъм, плурилингвизъм; Език и културно разнообразие.

Гл. ас. д-р Любомир Терзиев

Курсове в бакалавърска степен: Английска литература: Романтизъм; Творческо писане; Курсове в МП „Комуникация: език, литература, медии“: Творческо писане; Комуникация и литература;

Гл. ас. д-р Нели Якимова

Курсове в бакалавърска степен: Увод в теорията и практиката на превода; Превод (английски-български); Конферентен превод;

Курсове в МП „Език и култура“: Медии, общество и превод;

Гл. ас. д-р Ирина Кюланова

Гл. ас. д-р Мария Димитрова

Курсове в бакалавърска степен: Стилистика; Английска литература: от Викторианство към Модернизъм; Английски чрез литература;

Курсове в МП „Превод“: Творческо писане;

Гл. ас. д-р Галина Аврамова

Курсове в бакалавърска степен: Канада: общество, култура, политики; Мултикултурализмът в канадската литература; Популярна култура на Северна Америка;

Курсове в МП „Комуникация: език, литература, медии“: Канада: култура и литература; Практически английски език;

Гл. ас. д-р Джонатан Макрийди

Курсове в бакалавърска степен: Практически английски език – I и II част; Ирландска култура; Въведение в „Одисей“ на Джеймс Джойс;

Курсове в МП „Език и култура“: Литература и култура на британската периферия

Ас. Албена Николова

Курсове в бакалавърска степен: Практически английски език – III и IV част;

Ас. Ивелина Казакова

Практически английски език, общество и култура на Великобритания

Ас. Лика Пищалова

Практически английски езикбизнес текстове, Българо-английски превод, Теория и практика на превода

Администрация

Ива Кьосева, инспектор по учебната дейност

Катя Жикова, главен библиотекар

Христина Христова, библиотекар

Цветелина Станева, библиотекар

Почетни преподаватели на катедрата

Проф. д.ф.н. Александър Шурбанов

Проф. д.п.н. Лиляна Грозданова

Проф. д.ф.н. Весела Кацарова

Курсове в МП „Комуникация: език, литература, медии“: Тенденции и направления в британската литература; Съвременни британски писателки, Литература и кино: Постмодерният британски роман;

Проф. д.ф.н. Майа Пенчева

Проф. д.ф.н. Стефана Русенова

Курсове в МП „Комуникация: език, литература, медии“: Британският модернистичен експеримент; Наративи на изгнанието;

Проф. д.ф.н. Татяна Стойчева

Курсове в МП „Език и култура“: Теории на идентичността; Пост-колониални литературни и културни прочити; МП „Превод“: Културното наследство в англоезичната литература

Проф. д.ф.н. Бистра Алексиева

Проф. д-р Мира Ковачева

Курсове в бакалавърска степен: Историческа лингвистика; История на английския език; Английският жаргон; Речниковият състав на английския език;Курсове в МП „Език и култура“: Езикови контакти

Проф. д-р Мария Георгиева

Доц. д-р Палма Златева

Доц. д-р Христо Стаменов

Доц. д-р Зелма Каталан

Доц. д-р Юлия Стефанова

Курсове в МП „Комуникация: език, литература, медии“: Мит и литература, медии; Комуникация и литература;

Ас. Андрей Стоевски

Ас. Невенка Алексиева

Курсове в бакалавърска степен: Практическа граматика; Практически синтаксис; Когнитивен подход към лексикалното заемане; Синтактичен текстови анализ; Курсове в МП „Комуникация: език, литература, медии“: Практически английски език;

Ас. Ралица Мухарска

%d bloggers like this: