Frequently Asked Questions

 1. Какво значи разпис, как се чете и къде се намира?

Разписът представлява седмичната програма с часовете на студентите от различните курсове. Той е наличен на сайта на Факултета по класически и нови филологии непосредствено преди началото на съответния семестър.

 1. Задължително ли е посещението на часовете, заложени по програма?

Съгласно Правилника за устройството и дейността на СУ, задължения на студента, чл. 135 (1): Всеки студент в Университета е длъжен: 1. да присъства редовно и да участва активно в задължителните форми на учебни занятия съгласно учебния план и учебните програми.

 1. Сесии и оценяване – какво означава ТО, КИ и изпит?

Получаването на финална оценка по дадена дисциплина включва един от следните три варианта:

 •       ТО = текущо оценяване. Покриване на задачи по време на семестъра: междинни тестове, устни презентации, курсови проекти.
 •       Изпит = провежда се по време на изпитната сесия след края на семестъра.
 •       КИ = комбинирано изпитване. Включва както изпълнение на задачи за текущо оценяване, така и явяване на изпит и/или курсови работи.

Формата за оценяване по всеки един предмет се задава от преподавателя в началото на семестъра, като се оповестява на студентите. Задължение на всеки студент е да се запознае с изискванията за обучение и оценяване по всяка една дисциплина и да ги спазва.

 1. Кога ми е нужен изпитен протокол и къде се вади?

За всяка изпитна сесия се издава протокол, в който преподавателят вписва получените от студентите оценки. В случай че студент не успее да издържи успешно изпит или не се яви на редовна сесия (съответно през януари-февруари и юни-юли), той/тя може да се яви през поправителната сесия през август-септември. В този случай протоколът се издава за целия випуск. Ако обаче изпитът/изпитите са по дисциплини от изминала година, студентът трябва да заплати за издаването на  индивидуален протокол в Паричен салон или по банков път. С квитанцията, студентът отива в отдел „Студенти” (Сграда Ректорат, Северно крило, партер, стая 211), където инспекторите издават индивидуален протокол. Този протокол се носи в деня на изпита и се предава на преподавателя по съответната дисциплина.  

 1. Ще е то учебен план и къде се намира?

Учебният план представлява документ, който описва всички дисциплини – задължителни и избираеми – които се изучават през четирите години на следване на специалността. Учебният план сочи разпределението на предметите по семестри, като също предоставя легенда, която показва важни детайли относно структурата на различните курсове: например, дали дисциплината е задължителна или избираема (З/И), колко ECTS кредити носи, брой часове на лекции и семинари, седмична заетост, форма на оценяване (И – изпит , ТО – текущо оценяване, КИ – комбинирано изпитване). Учебният план на всеки випуск може да има частични промени спрямо базовия учебен план. Всеки студент има достъп до випусковите учебни планове от страницата на ФКНФ, като преди това е необходимо да влезе в своя профил чрез “Е-СТУДЕНТ” от сайта на СУ, въвеждайки своето потребителско име и парола, издадени му при записването.

 1. Ще е то кредити и как се изчисляват?

ECTS кредитите са част от европейската учебна система за висше образование (European Credit Transfer System). Кредитите позволяват придобиването на квалификации и степени на образование, които са международно признати. Всяка дисциплина, била тя задължителна или избираема, носи определен брой кредити, които се изчисляват на базата от набор от задачи и очаквани резултати, заложени във всяка дисциплина и на заложените часове за аудиторна и извънаудиторна заетост на студента. За да може да бъде преминат семестъра, съответно и годината, успешно, всеки студент трябва да събере определен брой кредити. Броят изискуеми кредити е отбелязан в базовия и випусковите учебни планове. Изискването за покриване на този брой кредити е задължително за семестриално завършване на обучението и за допускане до явяване на държавен изпит по специалността. 

 1. Мога ли да се преместя от една основна група в друга?

Не. Местенето от една група в друга не е разрешено. Групите са организирани на базата на поредни факултетни номера за максимално удобство на всички участници в образователния процес – преподаватели, инспектори, студенти.Разделянето в групи е важна предпоставка за плавната реализация на обучението  през семестъра и всякакво нарушаване на това разделение пречи на редовното и качествено провеждане на занятията и изпитите.

 1. При какви условия мога да посещавам часовете на друга група?

Часовете на друга група могат да се посещават само при получаване на съгласие от страна на преподавателя.

 1. Кога се записва педагогическият модул?

Избирането на педагогическия модул се случва през 4-тия семестър (летния семестър на втората година на обучение). Педагогическият модул е избираем в рамките на специалността, но веднъж избран от студента, той става задължителен за този студент. Това означава, че има набор от дисциплини – задължителни, избираеми и факултативни – които студентът, избрал педагогическия модул, трябва да покрие и да има кредити по тях, за да завърши и да получи съответната диплома.

 1. Колко семестъра трае обучението по педагогическия модул?

Обучението по педагогическия модул продължава до края на 4-ти курс, т.е. от 4-ти до 8-ми семестър.

 1. Съществува ли отделен преводачески модул?

Не. Вариантите са два:

 •       общ профил, който довежда до придобиване на професионална квалификация „филолог англицист и американист“,
 •       „профил филолог“ + педагогически модул, който довежда до придобиване на професионална квалификация „филолог англицист и американист; учител по английски език и литература“.  
 1. Мога ли да набавя кредити за избираеми дисциплини от дисциплини, спадащи към педагогическия модул, и втори чужд език?

Да. Освен от избираеми дисциплини (ИД), кредити за избираеми дисциплини могат да бъдат набавени и от втори чужд език, както и от дисциплини, спадащи към т.нар. педагогически модул.

NB! Кредити от педагогическия модул се признават като кредити за ИД само ако студентът не е избрал да прибави педагогическия профил към основния си профил филолог. 

 1. Ако нямам достатъчно натрупани кредити от избираеми дисциплини през зимния семестър, възможно ли е да наваксам през летния?

Да, възможно е. Важното е да се достигне минимума кредити от избираеми дисциплини, определен за цялата академична година по учебен план.

NB! Прехвърлянето на кредити в рамките на целия курс на обучение (от една година към друга) не е възможно.

 1. Мога ли да запиша два чужди езика?

Да. Възможно е да се запишат два чужди езика. В такъв случай обаче само първият ще носи кредити за избираема дисциплина, а вторият ще се води като факултативна дисциплина.  

 1. След записване на чужд език, имам ли право да се откажа следващия семестър или трябва да продължа обучението си по него до края на четвърти курс?

Посещаването на втори чужд език може да бъде прекратено, но в този случай не се получава ниво на владеене на езика. При записване на съответния чужд език, трябва да се прочетат внимателно инструкциите – там е упоменато какви са конкретните изисквания за получаване на ниво.

NB! Повечето дисциплини „втори чужд език“ изискват минимум 2 или 4 семестъра за получаване на ниво. За повече информация се обърнете към инспекторите или преподавателите по съответните дисциплини.

 1. Избираеми Дисциплини (ИД) – как да се запишем и как да се отпишем?
 • Записването на избираеми дисциплини през СУСИ е изцяло задължение и отговорност на студента.  
 • Инспекторите по учебна дейност в катедрите, инспекторите в отдел „Студенти“ и администраторът на СУСИ нямат право да приемат молби от студенти за промяна в записаните избираеми дисциплини.  
 • С решение на ФС на ФКНФ (протокол № 2/16.10.2018 г.) не се допуска отписване на студентите от избраните от тях дисциплини след началото на семестъра, в който те се провеждат.

Кратки указания за записване 

Първи етап:

 •  избирате със статус „Записана“ точно тези дисциплини, които имате желание да посещавате (напомняме, че сумата от кредитите за семестър трябва да е минимум 30); 
 • избирате със статус „Резервна“ достатъчен брой дисциплини (но не повече от записаните), с които по време на втория етап ще може да замените дисциплини, които сте избрали със статус „Записана“, но впоследствие са отпаднали; 
 • имате право да променяте статута на вече избрани дисциплини без ограничение, т.е. многократно да записвате и отписвате дисциплини. 

По време на първия етап всеки студент следва да извърши следните стъпки: 

 • да влезе на адрес https://susi.uni-sofia.bg; 
 • да въведе своите потребителско име и парола за СУСИ; 
 • да избере от основното меню раздела „Записване за изборни дисциплини”; 
 • да провери началните и крайни дати за първи и втори етап; 
 • да се увери, че на реда „Текущ етап на кампанията” е изписано „Първи”; т. е. да се убеди, че е избран радиобутонът след опцията „Само тези към моя учебен план– текущ семестър”.

Втори етап: 

 •  нямате възможност да променяте статуса на дисциплини, които сте избрали по време на първия етап със статус „Записана“, т.е. няма възможност да се отпише дисциплина 
 •  имате възможност да променяте статуса на дисциплини от „Резервна“ на „Записана“, т.е. може допълнително да запишете единствено дисциплина измежду резервните; o ако някоя от избраните дисциплини със статус „Записана“ е отпаднала (при което ще получите съобщение, че сте отписани от тази дисциплина), трябва да я замените с някоя от дисциплините със статус „Резервна“ (т.е. да промените статуса на тази дисциплина от „Резервна“ на „Записана“). 

След приключване на втори етап от кампанията: 

 • за записани се смятат единствено дисциплините, които сте избрали със статус „Записана“. 
 • С решение на ФС на ФКНФ (протокол № 2/16.10.2018 г.) не се допуска отписване на студентите от избраните от тях дисциплини след началото на семестъра, в който те се провеждат.  

Записване за дисциплини от „Втори език“: 

През летния семестър има възможност да се запише първи семестър от ниво за езиците: испански, португалски, новогръцки 

За останалите езици: английски, италиански, латински, немски, нидерландски, руски, френски записването за първи семестър от ниво е през зимния семестър. Втори семестър на ниво се записва „служебно“ от администрацията. За подробна информация прочетете „Указания за записване на дисциплини „Втори език“.  

След приключване на кампанията за записване на дисциплини през СУСИ, точна информация, кои дисциплини се водят записани на студент се получава през справката: Оценки, кредити и хорариуми по семестри 

Справката Записани избираеми дисциплини, кредити дава информация за направените от студента действия по време на кампаниите за записване.  

 1. Какво е СУСИ?

СУСИ: susi.uni-sofia.bg е информационна система, през която всеки студент може да проследи студентското си състояние, изучаваните от него дисциплини, да прави справки, свързани с обучението му (дисциплини, кредити, изпити), да обменя съобщения и да се записва за избираеми дисциплини. За влизане в системата всеки студент генерира потребителско име и парола по следния начин: Паролата първоначално е настроена да съвпада с ЕГН на студента. За студенти, които не са български граждани (и нямат ЕГН), паролата съвпада с номера, с който са се записали за студенти (ЛНЧ или друг служебен номер). Ако опитите да се влезе в СУСИ с потребителското име и паролата са неуспешни, обърнете се към факултетния администратор на системата на адрес: gzasheva@uni-sofia.bg. Съобщението трябва да съдържа трите имена, факултетен номер, специалност и текста “Моля, възстановете паролата ми да съвпада с моето ЕГН”.

 1. Какво е Мудъл?

Мудъл е използваната от СУ система за електронно обучение. В системата се влиза с потребителското име и парола от СУСИ, а за дисциплините, по които ще бъдете обучавани в Мудъл, ще получите достъп от съответните преподаватели. Тази парола за достъп до Мудъл курса по съответната дисциплина ще получите от преподавателя. Тя се въвежда еднократно при първото ви влизане в курса. Възможно е преподавателят вече да ви е добавил в курса си като студент и тогава няма да имате нужда от парола за записване. В Мудъл се провежда електронната форма на  обучение.

 1. Какви са условията за кандидатстване по програма Еразъм+ и кога се провежда кандидатстването?

Обменната програма Еразъм+ позволява на студентите да проведат един или два семестъра от обучението си в чужд университет. За целта трябва да са във втори или трети курс по време на кандидатстването. Мобилността се осъществява през трети или четвърти курс на бакалавърската програма. Отделно има мобилности за магистри и докторанти. Подробна информация за кандидатстването по програмата, както и относно разликите между Еразъм практика и Еразъм обучение, ще откриете тук.

 1. Какво представлява Държавният изпит по специалността и кога се провежда той?

Държавният изпит е задължителен последен етап от обучението по специалността. До него се допускат само студенти, които са положени успешно всички изпити по учебен план и са завършили семестриално. 

Държавният изпит се провежда всяка година в две сесии: през юли и през септември. За да бъде допуснат до изпит, студентът трябва да подаде молба в отдел “Студенти”, каб. 211, Ректорат, в изрично указан срок преди датата на провеждане на ДИ.

Подробна информация за организацията, съдържанието, провеждането и оценяването на ДИ, ще намерите тук

 

 

%d bloggers like this: