Бази данни и превод

Доц. д-р Весела Генова

Целта на лекционния курс към дисциплината „Бази данни и превод“ е студентите да придобият знания и умения за документиране за целите на професионалния превод посредством електронните медии и Интернет, а също така, да развият аналитичен подход и критична оценка за качеството на източниците. Силно застъпена е и самостоятелната работа.

Предложеният курс е на теоретично-приложна основа. В него се представят и разработват основните методи и средства за документиране посредством електронните медии и най-вече, Интернет. Работата протича в два етапа в рамките на всеки блок от занятия: след първоначална теоретична част следва приложно-практическа част на занятието.
Приложната част на курса се базира на реална и актуална преводаческа практика. Провежда се симулация на реални преводачески ситуации, в които студентите да откриват сами своите източници на информация и да осъществяват превод с професионално качество.

В хода на работата на студентите се предоставят богати ресурси за превода.
В курса на обучение по дисциплината „Бази данни и превод“ са предвидени четири самостоятелни разработки, т.нар. задания. С тях студентите прилагат на практика наученото, придобитите умения, в контекста на реална преводаческа задача. Четирите разработки се предават в хода на семестъра на равни интервали, в съответствие с напредването по съдържанието на курса.
Езикът на обучението е български; в хода на обучението се предлагат базови материали за работа на български, френски и английски език. Осигурена е обратна връзка за качеството на работата.

Оценяване: Участие в тематични дискусии в часовете 30%; текуща самостоятелна работа 70%

%d bloggers like this: