Езикова култура I част

гл.ас. д-р Стефка Фетваджиева
Лекции: 15 часа

Целта на дисциплината «Езикова култура» е да запознае студентите с нормите на българския правопис. Студентите постепенно овладяват редица тънкости на българския правопис и придобиват усет за стилистичните разлики в различни езикови равнища. В курса на обучение по дисциплината «Езикова култура» са предвидени практически разработки. В лекционния курс на дисциплината «Езикова култура» се разискват проблеми, свързани с историята и граматиката на българския език, но както историческите, така и теоретичните въпроси са поставени с оглед на трудните и дискусионни моменти в съвременната българска правописна норма. Макар и съвсем бегло студентите придобиват представа за диалектното разнообразие на българския език и за историческите му връзки с други балкански и славянски езици, защото много от грешките се дължат и на външни влияния. Придобива се представа и за сложния път на изграждането на съвременната българска книжовна традиция и за противоречията при стандартизацията и модернизацията на книжовния ни език. Курсът предлага и обширен набор от упражнения за самостоятелна работа.

Оценяване: Участие в тематични дискусии в часовете 25%; тестова проверка 75%

%d bloggers like this: