Жанр, стил и превод

доц. д-р Зелма Каталан (английски), доц. д-р Ирена Кръстева, доц. д-р Елена Метева (френски)
Лекции: 30 часа

Целта на лекционния курс към дисциплината „Жанр, стил и превод” е да запознае бъдещите преводачи със специфичните особености на дискурса и функционалните стилове на най-често подлежащите на превод жанрове, както и да развие умения за техния анализ. Дисциплината развива у студентите усет за разнообразието на структурно-стилистични и реторически елементи, с които авторите постигат комуникативната си цел съгласно ситуацията, средата и вида на публиката си. В лекционната част са застъпени основни теории на жанра, дискурса и стила, понятийният им апарат и методологиите на анализ. Студентите добиват умения за разпознаване на типовете текст, тяхната структура, реторика, регистри и езиковите средства, с които са постигнати. Разискват се проблеми, свързани с нормите на употребата на функционални стилове в английския/френския и българския език. Стратегиите за намиране на подходящи еквиваленти в българския превод се анализират в интеркултурна перспектива. Студентите се запознават и със стилистичните и реторическите особености на устната комуникация при предаването й в писмени текстове и прилагат на практика съответния аналитичен инструментариум с цел да намерят адекватни преводни решения.

Оценяване – текуща оценка
Участие в тематични дискусии и работа в клас 50%; самостоятелна работа 50%

%d bloggers like this: