Консекутивен превод – IІ ч.

Гл. ас. Владимир Филипов

Целта на курса към дисциплината Консекутивен превод – английски – първа част е да развие по-нататък базови техники и умения, свързани с консекутивния превод. В практическата работа се включват упражнения за развиване на паметта, а постепенно се въвеждат техники за водене на бележки. Като материал се използват речи от различни сфери, засягат се разнообразни теми, а целта е студентите да обогатят не само терминологичния си запас, но и да бъдат поощрени да развиват общата си култура, езиковите и ораторските си умения, техники за справяне със стреса. Студентите се насърчават да следят събитията по утвърдените световни медии, както и да се информират допълнително за историята и обществото на съответните страни с цел разширяване на общата си култура и езиковите познания, които са от ключова важност за работата на преводача.

Оценяване: Участие в тематични дискусии в часовете 25%; Изпит 50%; Текуща самостоятелна работа 25%

%d bloggers like this: