Културната традиция в превода на съвременни англоезични текстове

Проф. дфн Татяна Стойчева, проф. дфн Евгения Панчева
Лекции: 30 часа

Дисциплината цели да запознае студентите с теорията и практическите проявления на интертекстуалността и да развие у тях умения за разпознаване на присъствието на основните хипотекстове на англоезичното писане като Библията и класическата митология в съвременни текстуални образци.
Като въвежда Библията и митологията в наличния контекст от знания на студентите и ги запознава с понятията “хипотекст” и “хипертекст”, курсът проследява накратко рецепцията на Библията и класическата митология в англоезичната традиция и осмисля присъствието им в английската и американската култура, а също така и смисъла на произведения от канона, базирани на тях. В практическите занятия, които преобладават, се разглеждат съвременни художествени и нехудожествени текстове, в които този тип интертекстуалност се проявява.

Оценяване: портфолио 40%; изпит 60%

%d bloggers like this: