Лексикология

доц. д-р Асен Чаушев

Целта на лекционния курс към дисциплината „Лексикология” е да запознае студентите механизмите на лексикалното словообразуване във френския език. Разискват се теми като думите в техния контекст, моносемия и полисемия, омонимия, афиксалния механизъм на словообразуването, старогръцки и латински произход, речник и речници.

Оценяване: групова работа 20%; портфолио 30%, Курсов проект 50%

%d bloggers like this: