Методология на научното изследване

д-р Мария Пипева
Лекции: 30 часа

Курсът запознава студентите с основните принципи на научното изследване в областта на хуманитаристиката и по-специално в преводознанието. Разискват се методите и етапите на научното изследване – избор на тема, съставяне и изследване на корпус и документиране на резултатите. Курсът подготвя студентите за написването на дипломната им работа: видове дипломна работа в МП „Превод” – аналитична и глосар с критичен анализ на термини

Оценяване: критичен преглед и рецензия на вече защитена дипломна работа в областта на превода: 100%

%d bloggers like this: