Преводачески проект-симулация

доц. д-р Весела Генова

Целта на лекционния курс към дисциплината „Преводачески проект-симулация“ е да запознае студентите с аспектите на подготовка, проектиране и осъществяване на реален преводачески проект в рамките на глобална симулация. Проектът предвижда симулиране на реалния процес на предоставяне на преводаческа услуга от поръчването на превода от клиента до получаването на готовия продукт обратно от клиента. В лекционните занятия се дават инструкции и първоначално обучение, а след привършването на проекта се извършва анализ на резултатите.

В семинарите към дисциплината „Преводачески проект-симулация“ придобитите в лекционния курс теоретични знания се прилагат в практическата страна на преводаческия проект. За целите на глобалната симулация студентите се разделят на работни групи, всяка от които представлява преводаческа агенция, като те получават съответните професионални роли в рамките на групата. На всяка група се възлага реален текст за превод, определят се срокове, технически изисквания, като може да се договаря дори и заплащането. Студентите документират всеки етап от развитието на проекта. Те са наблюдавани от преподавателя, който оценява работата им. След приключването на задачата студентите подготвят отчет.

Езикът на преподаване е български. Възлаганите за превод реални текстове са на френски и на английски език.
Оценяване: колективно проучване 10%, участие в дискусиите 10%, решаване на казуси 80 %

%d bloggers like this: