Преводна рецепция на англоезичната литература

Проф. д-р Владимир Трендафилов

Целта на курса е да запознае студентите с българската рецепция (преводна, критическа, прочитна) на англоезична поезия и художествена проза: както с постиженията й, така и с подбора и проблематиката й. Лекционният корпус включва общотеоретична част в областта на рецепцията и прочита, историческа част (най-обемната), чието предназначение е да представи как, чрез кои преводни заглавия и на какво ниво българският читател постепенно се запознава с британската и американската литература от Възраждането насам, а също така и практическа част, в която се обсъждат конкретни преводни автори и заглавия, навлизането им в българския културен контекст, въздействието, което осъществяват, езиковите и естетически проблеми, които виждаме заложени вътре в тях. Важни акценти в курса са взаимодействието на англоезичните преводни произведения с българската приемна среда и еволюцията на българския читател в качеството му на граничен медиатор между чуждата литература и родната култура.

Оценяване: Групова работа 10%; Курсов проект 70%; Текуща самостоятелна работа /контролно 20%

%d bloggers like this: