Превод на икономически текстове

хон. ас. Любен Леков

Целта на курса „Превод на икономически текстове (френски език)“ е да запознае студентите с основни категории и понятия от областта на общата икономика и финансите, в контекста на глобализацията. При обучението акцентът се поставя върху превода от френски на български и обратно на подходящи оригинални текстове по посочените по-долу теми. Предвижда се също така и въведение във френската бизнес-кореспонденция: съставяне и превод на търговски писма отнасящи се до различните етапи и аспекти на една външнотърговска сделка, както и редактиране на търговски договор.Обръща се внимание и на културните параметри на жанра.

Оценяване: групова работа 20%, портфолио 30%, тестове 50%

%d bloggers like this: