Превод на медицински текстове

хон. ас.Симеон Ласкаров

Курсът по превод на медицински текстове от френски на български език има за цел да запознае участниците в нея с една рядко срещана в бакалавърската степен на обучение медицинска тематика. Основна цел е чрез превод на текстове с такава тематика да се изградят умения у студентите да работят в тази област, за да могат да се справят в бъдещата си работа като преводачи на медицинска литература или на материали с такава насоченост. От друга страна, това ще способства за обогатяване на техните речникови познания посредством намиране и прилагане на адекватни форми, изрази и думи от съответния специфичен регистър. За целта отправен пункт е подходящият текст с медицинска тематика, който се предоставя на студентите за самостоятелна работа, след което се проверява индивидуално и колективно с представения от преподавателя окончателен примерен модел. С цел в рамките на 30 часа, за да се постигне оптимален резултат, текстовете са подбрани от различни дялове на медицината: офталмология, оториноларингология, клиника и параклиника, радиология, кардиология, стоматология, неврология, психиатрия, хирургия. Така представеният спектър от областта на медицината дава широки възможности за обогатяване на медицинските познания и приложението им в преводната литература на двата езика. Обръща се внимание и на културните параметри на жанра.

 

Оценяване: Текуща самостоятелна работа 50%; изпит 50%

%d bloggers like this: