Превод на медицински текстове

хон. ас. Вера Георгиева – професионален преводач

Целта на лекционния курс към дисциплината Превод на текстове в областта на медицината – специфика и съчетаване с общи преводачески умения е да запознае студентите със спецификите на превода на текстове в областта на медицината в контекста на общите умения в превода от английски на български. Спецификата на медицинската терминология изисква увод в термините с произход от старогръцки и латински, които са в основата на медицинската терминология на повечето европейски езици, в това число българската и английската медицинска терминология. Представена е и основната терминология в основни направления на медицината. Друг важен елемент на курса е работата с документи на СЗО, както и с нормативни и други документи на ЕС с медицинска насоченост. Застъпени са също темите за превода във фармакологията и клиничните изпитвания.

В курса се работи с оригинални текстове на английски- публикации в медицински списания,официални публикации на СЗО, регламенти и други актове на ЕС, публично достъпна информация от клинични изпитвания и други. Подбрани са така, че да бъдат във възможностите на преводачи с разширени познания в медицинската тематика, които обаче не са медици. Обръща се внимание и на културните параметри на жанра.Целта е студентите да могат да превеждат вярно и точно текстове в областта на медицината и да усъвършенстват уменията си в областта на писмения превод от английски на български език.

Оценяване: Участие в дискусии 25%; Текуща самостоятелна работа 25%; изпит 50%

%d bloggers like this: