Превод на обществено-политически текстове – І ч.

гл.ас. д-р Ивайло Буров

Предложената дисциплина цели да развие умения по превод от френски на български на обществено-политически текстове. Последните са представени със статии от авторитетни френскоезични вестници и списания. Изборът на материали е насочен към пет основни теми: 1) Световна и европейска политика; 2) Икономика и финанси; 3) Въоръжени конфликти и военно дело; 4) Екология и опазване на околната среда; 5) Социални проблеми: здравеопазване, престъпност, образование, социално осигуряване и др. На всяка тема се посвещават по 3 занятия на семестър, като се обръща внимание на структурата на тестовете, употребената терминология и стиловите особености.

 

Оценяване: Участие в тематични дискусии в часовете 30%; Изпит 70%

%d bloggers like this: