Превод на обществено-политически текстове – І ч.

гл.ас. д-р Ивайло Буров

Курсът цели развиване на професионалните умения на студентите както в превода на литература, свързана с публичната сфера, така и в ориентацията им в различни жанрове и периоди от развитието на тази сфера. Внимание се отделя на различни проблеми свързани с дискурсите на Европейското / международното (ЕС, ООН и сродни организации, неправителственият сектор) политическо пространство, както и на класическото медийно пространство и публичните дискурси в интернет.

За постигането на тези цели се превеждат, дискутират и редактират съвременни текстове, сравняват се преводи и оригинали, проучват се бази данни.

Някои от разискваните теми са:

discourses of the public sphere and translation practices , Eurospeak and Euroenglish; eurotranslation; databases, MTT, Eurospeak (legal),International relations: Bulgaria’s accession to the EU, The NGO sector: equity / equality terminology,Term project translation / editing

Оценяване: Участие в тематични дискусии в часовете 10%; Курсов проект 50%; Текуща самостоятелна работа /контролно 40%

%d bloggers like this: