Превод на технически текстове

доц. дфн Ирена Кръстева

Целта на курса „Превод на технически текстове” е да продължи работата от І част и да запознае студентите с терминологични единици на знанието от областта на града и градоустройствените решения. В курса ще се премине в частност към сградата и нейните основни технически части и видове инсталации. При превода ще се прилага подход на подбиране на ключовите понятия както и тяхното систематизиране с цел съставяне на тясно профилиран базисен речник.

Дисциплината „Превод на технически текстове” също така запознава студентите с основните стратегии при превод на текстове от различни жанрове на научно-техническия стил. Обръща се внимание и на културните параметри на жанра.

 

Оценяване: Участие в тематични дискусии в часовете 20%; Изпит 80%

%d bloggers like this: