Превод на типова документация

хон. ас. Станимир Делчев

Целта на курса „Превод на типова документация“ е да запознае студентите със спецификата на превода на официални документи, издавани от български и чуждестранни власти на български и френски език. Изучават се техниките на документалния превод с оглед на произхода и предназначението на документите.Разглежда се нормативната уредба, свързана с отговорностите на преводача, транслитерацията на личните и географските имена, текущата практика и процедура за заверка на превода и легализация на документите. Разработва се глосар на най-често срещаните термини.

Работи се с копия на оригинални документи на български и френски език, с осигурена защита на личните данни. Целта е студентите да получат непосредствена представа за външния вид и съдържанието, да придобият практически умения за превод и оформление на текста и описание на графичните изображения.

Важна особеност е, че в повечето случаи преводът на документи се извършва от български на чужд (френски) език.

Оценяване: групова работа 20%; портфолио 30%; тестова проверка 50%

%d bloggers like this: