Превод на художествени текстове – І ч.

доц. дфн Ирена Кръстева

Дисциплината „Превод на художествени текстове (френски език) – първа част” запознава студентите с особеностите на превода на художествена литература и ги подготвя за работа като преводачи и редактори на литературни произведения от френски език. Методът на обучение е интерактивен и се основава на анализ на текстове и подробно обсъждане на предложените от студентите преводни варианти, както и сравнения с публикувани преводи на съответните текстове.

Важна насока на занятията е съхраняването на стилистичните характеристики на изходния текст в тяхната цялост. Целта е да запознае студентите с основните лексикални, синтактични и стилистични особености на съвременната френска литература. Особено внимание се обръща на конкретните практически проблеми на превода, обусловени от спецификите на двата езика: френски и български с оглед избягването на деформациите и редуциране на загубите. Стремежът е магистрантите да добият необходимата професионална компетентност за превеждане и редактиране на художествени текстове и да усвоят технологията на превода.

Оценяване: Участие в тематични дискусии в часовете 20%; портфолио 20%; изпит 60%

%d bloggers like this: