Превод на художествени текстове – І ч.

Гл.ас. д-р Мария Пипева

Дисциплината „Превод на художествени текстове (английски език) – първа част” запознава студентите с особеностите на превода на художествена литература и ги подготвя за работа като преводачи и редактори на литературни произведения от английски език. Методът на обучение е интерактивен и се основава на анализ на текстове и подробно обсъждане на предложените от студентите преводни варианти, както и сравнения с публикувани преводи на съответните текстове.

Важна насока на занятията е съхраняването на стилистичните характеристики на изходния текст в тяхната цялост. Особено внимание се обръща на адекватното предаване на живата реч в диалога.

Работи се предимно с текстове от съвременната англоезична литература.

Някои от разискваните теми са:

Граматична асиметрия в превода от български на английски (глаголни времена, аспектуалност, модалност, местоимения, словоред, емфатични средства, определеност/неопределеност).

Превод на диалог. Постигане на разговорност на лексикално и синтактично равнище. Стандарти на оформление

Стратегии в превода на идиоми, реалии

Саморедактиране и редактиране на чужд текст. Анализ на често срещани типове грешки в публикувани преводи.

Оценяване: Участие в тематични дискусии в часовете 25%; портфолио 20%; Текуща самостоятелна работа 25%, научно есе 30%

%d bloggers like this: