Превод на художествени текстове – IІ ч.

доц. дфн Ирена Кръстева

Лекционният курс «Превод на художествени текстове II част » е продължение на лекционния курс «Превод на художествени текстове I част ». Целта му е да се усъвършенстват придобитите през първия семестър умения за превеждане на съвременни литературни творби от френски автори. Превежданите текстове са по-сложни в сравнение с тези от първата част. Продължава практическата работа за редуциране на деформациите при превода. Стремежът е магистрантите качествено да подобрят своята професионална компетентност за превеждане и редактиране на художествени текстове.

Оценяване: Участие в тематични дискусии в часовете 20%; портфолио 20%; изпит 60%

%d bloggers like this: