Превод на художествени текстове – IІ ч.

Гл.ас. д-р Мария Пипева (английски)

Дисциплината „Превод на художествени текстове (английски език) – втора част” разширява и надгражда над проблематиката, разработена в курса „Превод на художествени текстове (английски език) – първа част”. Въпреки тази приемственост втората част на курса има относителна самостоятелност и може да се посещава от студенти, непосещавали първата част.

Отново основна насока на занятията е съхраняването на стилистичните характеристики на изходния текст. Особено внимание се обръща на някои базисни принципи на запазването на кохезията в повествованието и описанието, а също и на особеностите на превода в отделни жанрове.

Методът на обучение е интерактивен и се основава на анализ на текстове и подробно обсъждане на предложените от студентите преводни варианти, както и сравнения с публикувани преводи на съответните текстове.
Работи се предимно с текстове от съвременната англоезична литература.

Някои от разискваните теми са:
Разчитане и предаване на логиката на повествованието. Кохерентност и кохезия. Стратегии на предаване на „чуждото” в превода: „одомашняване” или „очуждаване”? Стратегии в превода на пародия, хумор, алюзии, диалектизми. Превод на литература за деца

Оценяване: Участие в тематични дискусии в часовете 25%; портфолио 20%; Текуща самостоятелна работа 25%, научно есе 30%

%d bloggers like this: