Превод на юридически текстове

гл. ас. д-р Маргарита Руски

В курса се изучават основни юридически термини и специфични термини от Европейското право на базата на оригинални текстове. Работата включва запознаване с широк корпус от законодателни актове от първичното и вторично право, текстове на Европейския съд, административни текстове, международни договори, тълкувателни текстове и текстове от съдебната практика, което позволява на обучаваните да придобият специфични теоретични и практически познания, както и езикови умения. Заниманията се организират около основни теми от изграждането на Европейския съюз под формата на устни експозета, с цел запознаване с контекста, който е определящ при оформянето на терминологичното значение, съпоставяне на различни по характер текстове с цел извличане на типични конструкции, работа върху конкретна лексика, превод на оригинални текстове от български на френски и от френски на български.Обръща се внимание и на културните параметри на жанра.

Оценяване: Текуща самостоятелна работа 20%, самостоятелен превод на текст 20%, презентация 20%, изпит 40%

%d bloggers like this: