Превод на юридически текстове

Гл. ас. д-р Георги Няголов (английски)
Лекции: 30 часа

Курсът запознава студентите с основни понятия от области като наказателно право, гражданско право и търговско право. Работата е организирана в три тематични модула, всеки от които съдържа: една теоретична сесия, установяваща терминологично-понятийната рамка, две практически сесии за превод на текстове от английски на български и от български на английски език, и една задача за самостоятелна работа. Обръща се внимание и на културните параметри на жанра. Оценяването става на базата на текущ контрол върху задачите за самостоятелна работа. Материалите и задачите за курса могат да бъдат намерени на http://elearn.uni-sofia.bg/

Микромодули: наказателно право, гражданско право, търговско право.

 

Оценяване: Текуща самостоятелна работа /контролни 100%

%d bloggers like this: