Стихотворен превод

проф. дфн Паисий Христов

Целта на дисциплината „Стихотворен превод (френски език)“ е да запознае студентите-магистранти с основите на френското и на българското стихосложение и с принципите на стихотворния превод, като база за придобиване на умения за практическа работа.

Курсът има интердисциплинарен характер (с литературоведска и езиковедска насоченост) и си поставя за цел да представи, на базата на общата теория за художествения превод, особеностите на стихотворния превод, които произтичат от спецификата на различните езикови системи и на съответния тип стихосложение. Анализът на стихотворния текст на различни нива (метрическо, фонетическо, строфическо и пр.) цели да се запознаят студентите с градивните особености на текста, които са от първостепенно значение за транспозицията му в друга версификационна система. Съпоставително изучаване на оригинални френски поетически творби техните преводни версии на български език дава възможност за проникване в техниката на стихотворния превод и за придобиване впоследствие на практически умения и на компетентност за оценка и критика на превода на поетически текст.

Обучението се води на френски език.

Оценяване: групова работа 20%; портфолио 30%; тестова проверка 50%