Стихотворен превод

Проф. дфн Александър Шурбанов

Целта на лекционния курс към дисциплината «Стихотворен превод» е да запознае студентите с основни принципи на превода на стихотворни текстове и да култивира у тях практически умения в тази област.

В курса на обучение са предвидени поредица разработки-учебни преводи на стихотворения от съвременни англоезични автори и заключителна курсова работа, обобщаваща и осмисляща резултатите от тази дейност.  В лекционния курс се разискват основните аспекти на проблематиката на адекватния превод на поезия с оглед на спецификата на тази дейност въобще и на традициите на българската преводаческа школа. В интерактивни занятия придобитите в лекционния курс теоретични знания се използват за развиване на практически умения при превода на римувани метрически стихотворения, свободен стих, раздвижен ритъм.

Оценяване: Участие в тематични дискусии в часовете 50%; Курсов проект 50%;

%d bloggers like this: