Съпоставително езикознание /английски-български/

доц. д-р Христо Стаменов
Лекции: 30 часа

Курсът представя накратко основните идеи, принципи и методология на съпоставителното езикознание с оглед на нуждите на преводача. Обсъждат се различните видове съпоставителни изследвания, съпоставимост, посоката на анализ, преводимост, преводни корпуси. Обръща се внимание на специфичните особености на контрастивния анализ на различните езикови равнища, включително и някои макролингвистични проблеми, свързани с прагматиката и културологията. Разглеждат се някои специфични лингвистични трудности при превода между английски и български език. Отделя се време и за анализ на преводи. Курсът завършва със написване и защита на курсова работа: анализ на преводен текст в съпоставка с оригинала от лингвистична гледна точка на всички равнища – граматика лексика, текст, стил или с фокус върху специфичен лингвистичен проблем. Изпитът се състои в защитата на курсовата работа.

Оценяване: Участие в тематични дискусии в часовете 5%; презентация и групова работа 5%, портфолио 60%, защита на курсова работа 40%

%d bloggers like this: