Съпоставително езикознание /френски-български/

проф. дфн Силвия Ботева
Лекции: 30 часа

 

Целта на лекционния курс към дисциплината „Съпоставително езикознание (френски – български)” е да запознае студентите от магистърската програма с основни теоретични и методологични аспекти на съпоставителния анализ, както и с конкретни проблеми, представляващи интерес от гледна точка на контрастивното изучаване на френския и българския език. Съпоставителното езикознание е сравнително нов дял от науките за езика. Тесните му връзки с типологията, теорията на превода и чуждоезиковото обучение определят интердисциплинарния му характер и приложната му насоченост.

В лекционния курс особено внимание се отделя на глаголната система в двата езика и на свързаните с нея функционално-семантични категории аспектуалност, темпоралност, модалност, залоговост.

Оценяване: Участие в тематични дискусии в часовете 30%; курсова работа 70%

%d bloggers like this: