Творческо писане (английски-български)

Гл. ас. Мария Димитрова

Курсът по творческото писане има за цел да запознае студентите по превод с някои от ключовите умения и нагласи, необходими за създаването и редактирането на текстове от различни жанрове и в различни регистри.

Работата на студентите включва дописване, пренаписване и писане на художествена проза, с които дейности те се насърчават да изследват възможностите, предлагани от различните изразни модалности. В практическата работа студентите развиват ясно съзнание за собствените си дискурсивните и стилистични решения на английски и български език. Освен писането на своя собствена художествена проза, упражняваните формати включват и рецензии на текстовете на останалите участници в курса. Въпреки че основно се работи с образци и собствени произведения в жанра на художествената литература, знанията и уменията са необходими при дейности, фокусирани или съпътстващи превода на текстове от целия спектър на жанрове в съвремеността.

Оценяването става въз основата на портфолио, включващо както оригиналната художествена продукция на всеки от студентите, така и рецензиите на текстове на другите студенти. Оценява се и приносът на студентите към дискусиите в час.

Оценяване: Участие в тематични дискусии в часовете 40%; портфолио 60%

%d bloggers like this: