Теория на превода IІ част

Доц. д-р Елена Метева
Лекции: 15 часа

Втората част на курса по теория на превода разглежда проблеми, свързани с рецепцията на преводния текст. Проследява се лъкатушенето на превода през вековете между адаптирането, дори присвояването на чуждия текст от приемната култура, и, напротив, стремежът на преводача да възпроизведе максимално точно формата на оригинала. Разгледани са сложното и комплексно взаимодействие на текста с приемащата го литературна система, отношението и взаимодействието между преводна и национална литература.

Анализирани са и специфичните проблеми, които поставят пред преводача някои конкретни типове текст. Накрая се прави исторически преглед на ролята, която преводът е играл и играе за развитието на културата и науката, за изграждането, обновяването и обогатяването на националните езици и литератури.

Оценяване: презентация/реферат 20%; тестова проверка 60%; домашни 20%; участие в клас 20%

%d bloggers like this: