Теория на превода I част

Доц. д-р Елена Метева
Лекции: 15 часа

Курсът по теория на превода има теоретико-приложен характер. В първата му част са представени най-общо някои от основните теории на превода, като акцентът се поставя върху макролингвистичния, когнитивен подход към превода, който позволява да се обхванат и осмислят теоретично различните многомерни страни на преводаческата дейност, да се съчетаят гледните точки на различните дисциплини, които имат допирни точки с него.

Разгледани са ключови за теорията на превода понятия, като преводимост/непреводимост, еквивалентност и адекватност, единица на превода и др. Обърнато е специално внимание на някои от лингвокултурологичните му аспекти, които често представляват сериозен проблем за преводача.

По-нататъшната структура на курса следва логиката на преводаческия процес: 1/ Различните равнища на анализ на изходния текст от макроструктурата му до неговите микроединици; 2/ Пресъздаването му в преводния език – преводаческите трансформации, прагматическата му адаптация и др.

Оценяване: презентация/реферат 20%; тестова проверка 60%; домашни 20%; участие в клас 20%

%d bloggers like this: