Управление на преводаческата дейност

доц. д-р Зелма Каталан

Целта на лекционния курс към дисциплината «Управление на преводаческата дейност» е да запознае студентите със спецификата на преводаческата професия и с превода като услуга, предлагана на реалния пазар. В лекционния курс и практическата работа, която ще извършват студентите, се покриват теми като взаимоотношението клиент-фирма-преводач, маркетингови стратегии, финансово планиране и политика, управление на качеството, ролята на конкретни параметри – жанр и степен на специализираност на текста, срокове, заплащане. Специално внимание се обръща и на професионално-етичните компоненти на професията. Застъпен е основно българският контекст, но студентите се запознават и с условията и стандартите в други европейски страни. Студентите имат възможност да чуят и да разговарят с професионални преводачи и представители на преводачески агенции от България и чужбина.

Оценяване: групова работа 25%, участие в дискусиите 25%, курсов проект 50%

%d bloggers like this: