Филмов превод и субтитри (английски-български)

хон. ас. Михайла Миленкова – професионален преводач

Целта на лекционния курс към дисциплината „Филмов превод и субтитри” е да запознае студентите със спецификата на екранния текст като мултисемиотична структура, с ролите на езиковия компонент в този сложен текст, както и с особеностите на филмовия диалог и начините за оптимизация на субтитрирането като една от възможните форми за сбито предаване на най-значимите му части.

В курса се анализира ролята на езика в сложната семиотика на аудио-визуалния текст и спецификата на филмовия превод като особен вид междуезикова, междукултурна, а често и интер-семиотична аудио-визуална трансформация. Обръща се внимание на приликите и отликите му с другите видове превод, писмен и устен. Курсът включва и индивидуална и групова работа в аудиторна и студийна обстановка. Основната практическа дейност е върху субтитрирането, дублажа, нахсинхрона и върху различните типове филмови текстове – документални, игрални, анимационни; телевизионни предавания; коментари.

Оценяване: Участие в тематични дискусии в часовете 25%; Курсов проект 50%; Текуща самостоятелна работа 25%

%d bloggers like this: