Френският разговорен език в писмен текст

хон. ас.Симеон Ласкаров

Дисциплината си поставя за задача да попълни една от празнотите в изучаването на съвременния френски език, а именно боравенето със стилистичните нива и разнообразието от регистри разговорната реч, които навлизат масово в пресата, телевизията и не на последно място в белетристиката. Набляга се върху фамилиарната, разговорна и жаргонна реч с цел разбирането и предаването на текста в преводачески аспект. Предлагат се текстове от различни стилистични нива. За целта е подбрана, литература, речници и библиография от известни писатели и лексикографи работещи в тази сфера. Дисциплината има и предимството, че чрез преводната разработка на текстовия материал упражняващият се запознава и със съответните фамилиарни и разговорни нива на матерния си език.

Оценяване: Текуща самостоятелна работа 100%

%d bloggers like this: