Language Culture II

Курсът дава възможност на студентите да задълбочат познанията си за българския книжовен език и да подобрят уменията си да прилагат нормите му в писмената и устната реч. Освен това те ще се запознаят и сами ще изследват динамиката на най-честотните съвременни отклонения от книжовноезиковата норма, ще подобрят уменията си да спазват и прилагат правилата на българския правопис и пунктуация.
Пред студентите се представят различни типове текстове, които са необходими за научноизследователската работа. Основните цели, които курсът се стреми да постигне, са изграждане на трайни умения за създаване на цялостни аргументирани текстове и за прилагане на езиковите, правописните и пунктуационните норми на съвременния български книжовен език. Студентите ще усъвършенстват уменията си да пишат и оформят курсова работа, дипломна работа или магистърска теза, да представят коректно библиографските единици в научната библиография, да пишат анотация, резюме, експозе, рецензия, доклад, научна статия и др. В курса се отделя внимание и на нормите и изискванията при писането на административно-делови текстове: CV, характеристика, молба и др.

%d bloggers like this: