MA Translation

Магистърска програма: Превод

Член на Европейската мрежа на магистърски програми по превод (ЕМТ)

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководители:
доц. д-р Зелма Каталан
доц. д-р Весела Генова
тел.: 9308 471; 9308 347
e-mail:
zelmacat2@yahoo.com
vessela@intech.bg
 

Условия за прием

  • За обучение в МП „Превод” може да кандидатства всеки, който има завършена бакалавърска степен в България или чужбина, независимо от изучаваната специалност и получената професионална квалификация.
  • Кандидатите, които не са завършили специалността Английска/Френска филология или аналогични на нея в български или чуждестранни университети, трябва да представят удостоверение за много добро владеене на английски и/или френски език (писмено и говоримо).
  • За платена форма на обучение могат да кандидатстват лица, завършили висшето си образование с успех, не по-нисък от добър (4,00). Те се явяват на конкурсен изпит по общия ред.

 

Описание на програмата

Международните връзки на България в глобализирания свят налагат интензивно използване на преводачески услуги. За тази цел се изисква да се подготвят все повече висококвалифицирани преводачи за всички области на обществения живот. Нашата програма отговаря на тази нужда чрез предлагане на дисциплини, които дават на студентите необходимите на съвременните преводачи компетенции. Престижът на програмата е удостоверен с членството ѝ в Европейската мрежа на магистърски програми по превод (ЕМТ) от 2009 г. насам. Тя е носител на специалния знак за качество, присъден от ГД „Преводи“ към ЕК.

Съгласно европейските изисквания програмата, която Катедрата по англицистика и американистика и Катедрата по романистика предлагат съвместно, е триезична: английско-френско-българска. Насоката на програмата е към овладяване на превода от двата чужди езика – английски и френски – на български език, но е застъпен и преводът към чуждия език. Същевременно се дава възможност и за специализиране по превод само от английски на български или само от френски на български за онези, които не са готови да работят и с двата чужди езика.

В учебния план се съдържа комплекс от теоретични и практически дисциплини, които да подготвят студентите да навлязат на българския и международен пазар на преводачески услуги като специалисти от най-висока класа, способни да вземат информирани и отговорни решения в процеса на своята работа. Със силно диференцирания си състав от избираеми дисциплини програмата създава условия за специализиране съобразно индивидуалните предпочитания в различни области на превода: медицински, обществено-политически, научно-технически, административно-управленски, художествен и др. Предлага се и увод в устния превод.

Програмата е съобразена със съвременните изисквания на преводаческата професия. В процеса на обучението студентите добиват умения за работа с най-модерните технологии за превод, за предоставяне на преводачески услуги, работа в екип и в междукултурна среда. Предвидените в ІІІ семестър курсове: преводачески проект – симулация и курс по управление на преводаческата дейност подготвят студентите за прилагане и усъвършенстване на придобитите знания и умения в практиката. Задължителният стаж им предоставя възможност за реално включване в работния процес на преводаческа агенция и за изпълнение на реални задачи.

Курсове (английски език)

MA Translation (ENG) Semester I

Required Courses
(15 ECTS credits)
Задължителни дисциплини
Credited Elective Courses
(15 ECTS credits)
Избираеми дисциплини
Теория на превода I частПревод на обществено-политически текстове – І ч.
Езикова култура I частПревод на художествени текстове – І ч.
Съпоставително езикознание /английски-български/Превод на юридически текстове
Бази данни и преводАнглоезична хуманитаристика и превод
Компютърна текстообработка и редактиране за преводачиПревод на медицински текстове
Синхронен превод – І ч.
Преводна рецепция на англоезичната литература
Консекутивен превод – І ч.
Творческо писане (английски-български)
Практически френски език – І ч.

MA Translation (ENG) Semester II

Required Courses
(15 ECTS credits)
Задължителни дисциплини
Credited Elective Courses
(15 ECTS credits)
Избираеми дисциплини
Теория на превода IІ частПревод на обществено-политически текстове – IІ ч.
Езикова култура ІI частПревод на художествени текстове – IІ ч.
Жанр, стил и преводПревод на икономически текстове
Културната традиция в превода на съвременни англоезични текстовеФилмов превод и субтитри (английски-български)
Софтуер и преводПревод на технически текстове
Синхронен превод – ІI ч.
Стихотворен превод
Не се предлага през учебната 2016-2017 година
Консекутивен превод – IІ ч.
Превод за европейските институции (английски-български и френски-български)
Практически френски език – ІI ч.

MA Translation (ENG) Semester III

Required Courses
(15 ECTS credits)
Задължителни дисциплини
Управление на преводаческата дейност
Стаж по превод – 30 ч.
Методология на научното изследване
Преводачески проект-симулация

Курсове (френски език)

 

MA Translation (FR) Semester I

Required Courses
(15 ECTS credits)
Задължителни дисциплини
Credited Elective Courses
(15 ECTS credits)
Избираеми дисциплини
Теория на превода I частПревод на обществено-политически текстове – І ч.
Езикова култура I частПревод на художествени текстове – І ч.
Съпоставително езикознание /френски-български/Превод на юридически текстове
Бази данни и преводПревод на икономически текстове
Компютърна текстообработка и редактиране за преводачиПревод на медицински текстове
Синхронен превод – І ч.
Превод на технически текстове – І ч.
Консекутивен превод – І ч.
Практически английски език – І ч.

MA Translation (FR) Semester II

Required Courses
(15 ECTS credits)
Задължителни дисциплини
Credited Elective Courses
(15 ECTS credits)
Избираеми дисциплини
Теория на превода IІ частПревод на обществено-политически текстове –ІІ ч.
Езикова култура ІI частПревод на художествени текстове – IІ ч.
Жанр, стил и преводПревод на типова документация
Културната традиция в превода на съвременни френскоезични текстовеЛексикология
Софтуер и преводПревод на технически текстове
Синхронен превод – ІI ч.
Стихотворен превод
Консекутивен превод – IІ ч.
Френският разговорен език в писмен текст
Превод за европейските институции (английски-български и френски-български)
Практически английски език – IІ ч.

MA Translation (FR) Semester III

Required Courses
(15 ECTS credits)
Задължителни дисциплини съвпадат с тези за английски
Управление на преводаческата дейност
Стаж по превод – 30 ч.
Методология на научното изследване
Преводачески проект-симулация
%d bloggers like this: