Alexandra Glavanakova. Posthuman Transformations: Bodies and Texts in Cyberspace. Sofia: Sofia University Press. 2014. ISBN 978-954-07-3869-7.

     In PGlavanakova_PosthumanTransformations Coverosthuman Transformations: Bodies and Texts in Cyberspace (Sofia        University Press, 2014) Dr. Alexandra Glavanakova explores the re/positioning of  the human body and the evolution of the textual body in technological culture.  Through the examination of a selection of fictional texts – both print and computer-  mediated – an extensive account of the transformations of the bodies of fictional  characters and the actual reader in interaction with/(in) cyberspace is presented.  The book is interdisciplinary – at the crossroads of posthumanism, postmodern  literary theory, phenomenology and the philosophy of technology. The author seeks  to answer the interrelated questions: How is the human body imagined in print and  computer-mediated fictional texts? What is the body’s role in redefining the human  in technological culture?


 

“Метаморфорзите на постчовешкото. Тяло и текст в киберпространството” от Александра Главанакова (Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2014) е интердисциплинарно изследване на метаморфозите на постчовешкото. Книгата, написана на английски език, проследява промените в текстовия и антропологичния статут в условията на дигиталната революция, търсейки пресечните точки между постхуманизъм, постмодерна литературна теория, феноменология и философия на технологиите.
Паралелно се разглеждат трансформациите на книжното тяло – характеристиките, формите и функциите на нововъзникналата компютърно опосредствана текстуалност – и културните трансформации, които повличат след себе си в периода на залеза на печатната книга. Наред с тях се изследват метаморфозите на човешкото тяло в средата, където границите между технологично и органично се размиват и от това сливане се пораждат нови антропологични мутации, хибридни форми, тълкувани най-различно като киборг, изкуствен интелект, чудовищно същество или поредно естествено стъпало в еволюцията на човека към постчовешки индивид. Авторката търси отговор на въпросите, как е представено човешкото тяло в печатните и в компютърно опосредстваните художествени текстове; как ролята на тялото предефинира човека в технологичната култура. Анализират се конкретни текстове, образци на киберлитературата от американски автори, които изострят вниманието към процеса на възприемането на текста като го усложняват, използвайки специфичните механизми за конструиране на мрежовия текст. Книгата представя техноутопичния стремеж към „обезтелесяване”, като противопоставя на преобладаващите крайни мнения за дехуманизацията на телесното твърдението, че постоянното фокусиране върху тялото в различните текстове свързани с киберпространството, макар и като киборгизирано и технологично проникнато, доказва, че то остава основно в разбирането и оценяването на понятието “човешко”.

%d bloggers like this: