Analytical Approaches to the Text: Linguistics

Целта на курса е да повиши практическите умения на студентите за лингвистичен анализ на съвременни текстове, които са необходими за широка гама от професионални области за филолози. Той интегрира знания от всички основни езиковедски дисциплини на филологическата специалност и предлага разнообразни практически задачи, с които се изграждат гъвкави, широкоспектърни умения за критически и творчески анализ, и редакция на текстове. Курсът е насочен към студентите и включва голям обем самостоятелна работа за самоподготовка и изпълнение на разнообразни писмени задачи. Оценяването на постиженията на студентите включва: за участие в работни занятия – 50% ( 20% – тематични дискусии в часовете; 30% – писмен отговор на лингвистични/ литературни задачи към текстовете; финален тест – 50%.

Download syllabus here: SE-Syllabus

Download course objectives here: SE_Objectives

Download course bibliographies here: SE-Bibliographies

Download power point for topic one here: Topic one

Download evaluation benchmarks here: benchmarks

%d bloggers like this: