ПОКАНА

На 17 май 2022 г., от 18.00 часа в Зала 2 на Ректората на Софийски университет  „Св. Климент Охридски“ ще  се състои представяне на магистърските програми, предлагани от катедра „Англицистика и американистика:

 1. Конферентен превод
 2. Език и култура (английски език)
 3. Превод
 4. Комуникация: език, литература, медии
 5. Дигитална култура: език, литература, комуникация (съвместна програма с ВТУ и ЮЗУ)
 6. Дигитални компетентности в чуждоезиковото обучение (съвместна програма с ЮЗУ, ШУ и Университета в Търнава)

Каним всички заинтересовани да участват в събитието. След кратко представяне от страна на ръководителите на съответните програми, с радост ще отговорим на всички възникнали въпроси!

Заповядайте!

Катедра „Англицистика и американистика“

____________________________________

I N V I T A T I O N

On 17 May 2022, at 18.00, in Hall 2 of the Rectorate of Sofia University “St. Kliment Ohrdiski”, the Department of English and American Studies will present the master’s programs offered by the department:

 1. Interpreting
 2. Language and culture (English)
 3. Translation
 4. Communication: language, literature, media.
 5. Digital culture: language, literature, communication (joint program with the University of Velko Târnovo St. Cyril and St. Methodius and South-West University “Neofit Rilski”)
 6. Digital competences in foreign language teaching Дигитални компетентности в чуждоезиковото обучение (joint program with South-West University “Neofit Rilski”, Konstantin Preslavsky University of Shumen and University of Trnava)

We invite everyone interested to attend the short presentations provided by the director(s) of the respective programs and raise the questions they have concerning the organization, teaching and management of the separate programs.

Welcome!

Department of English and American Studies

Преминаване към присъствено обучение

Драги студенти,

Благодарим ви за съвестното спазване на всички мерки до този момент и за проявеното търпение в една продължителна непредвидима ситуация.

Напълно съзнаваме, че носенето на маска е въпрос на личен избор и преценка в настоящия момент. Ковид 19 официално не се приема вече за голяма заплаха на теория, но на практика броят на болните и заразните все още има притеснителен характер. За Вашата собствена сигурност, и от колегиалност към състуденти и преподаватели, препоръчваме, при възможност, да се носят маски. Призоваваме към проявяване на разбиране и толерантност.

Благодарим Ви!

May be an image of text that says "The prolonged use of medical masks can be uncomfortable. However, it does not lead to C02 intoxication nor oxygen deficiency. While wearing a medical mask, make sure it fits properly and that it is tight enough to allow you to breathe normally. Do not re-use a disposable mask and always change it as soon as it gets damp. FACT: The prolonged use of medical masks* when properly worn, DOES NOT cause CO2 intoxication nor oxygen deficiency Medical masks (also known surgical masks) are flat affixed the head with straps have ear loops. pleated; they are World Organization #Coronavirus #COVID19"

Dear colleagues,

We’re dismayed at what is currently happening in Ukraine. We would like to convey our sympathy and solidarity with you and the people of Ukraine as well as our hopes that a solution of the crisis will be found soon.

Dear students,

We want to assure you that we feel deeply for you and all your relatives! We are at your disposal for anything we can assist you with, within the limits of our abilities! Do not hesitate to come back to us, should you need any help! Be strong and let us all hope that human normality will be established soon! If you want to get in touch with us, you can write an email to any of your tutors/course coordinators/the head of department/etc.

Alexandra Bagasheva

(Interim head of the Department of English and American Studies)

On behalf of the teaching and administrative staff of the Department of English and American studies

Покана към студентите за докторантури и академични длъжности към Катедра “Англицистика и американистика”

Скъпи студенти от специалност „Английска филология“,

Скъпи колеги филолози,

Позволете ми от името на Катедра „Англицистика и американистика“ на Софийския университет да се обърна с покана към онези от вас, които желаят да продължат по пътя на академичното развитие. Бих искала да ви запозная с възможностите, които СУ предлага за вашето професионално и научно израстване в Алма Матер – най-престижното висше учебно заведение в България. В световната класация на университетите QS World University Rankings за 2022 г., оповестена на 8 юни 2021 г., Софийският университет се нарежда на 591-600 място. Най-старият и авторитетен български университет участва в класацията от 2014 г. и сегашното място е най-високото до момента. Тази година университетът се изкачва с 50 места и е класиран в топ 46%.

След като завършите успешно магистърската степен на обучение в областта на филологията, за да обвържете своята професионална реализация със СУ, имате няколко възможности за избор.

На първо място може да се явите на конкурс за заемане на редовно щатно място в катедрата като асистент. Пълната информация за всички обявени към момента конкурси за академични длъжности ще намерите тук: Процедури по заемане на академични длъжности. На тази страница на СУ се публикуват официално предстоящите конкурси, за които можете да кандидатствате. Тук се подават електронно и документите за участието ви в избрания от вас конкурс. Освен за асистенти, които все още нямат докторска степен, на същото място се обявяват всички конкурси за главни асистенти, които вече имат докторска степен в областта на филологията, както за доценти и за професори.

Ако спечелите конкурс за асистент, ще получите преподавателско място в Катедра „Англицистика и американистика“ и вие ще застанете пред студентите в аудиторията! Наред с това ще имате възможността да изберете своя тема за докторска дисертация на самостоятелна подготовка. За изследователската работа по темата, за подготовката и защитата на вашата дисертация ще получите пълното съдействие и подкрепа от вашите колеги – щатните преподаватели от Катедрата с дългогодишен опит и международни контакти в съответната област, която сте си избрали. По този начин професионалното ви и научното ви развитие ще вървят паралелно. Ще натрупвате опит както в преподавателската дейност, така и в изследователската работа. Следете страницата редовно, за да сте информирани за конкурсите към Катедра „Англицистика и американистика“, които СУ обявява периодично, както и за сроковете за кандидатстването за тях.

На второ място пред вас стои възможността да станете докторант към Катедра „Англицистика и американистика“. Информацията за местата за прием на докторанти по държавна поръчка в редовна и задочна форма на обучение за двете сесии, които се провеждат през пролетта и през есента на всяка година, се обявяват официално на страницата за докторантурите на СУ.

Вече е обявен допълнителен прием за учебната 2021/2022 г. за докторанти в следните области:

 1. Общо езикознание (английски език)
 2. Германски езици (Семантика на английския език (на английски език)
 3. Германски езици (Синтаксис на английския език и компютърна лингвистика (на английски език)
 4. Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Най-нова американска литература (на английски език)
 5. Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Американска култура (на английски език)
 6. Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Американска литература на XIX век (на английски език)
 7. Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Викторианска литература (на английски език)
 8. Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Английска литература: от Средновековие към Ренесанс (на английски език)
 9. Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Английска литература: от Ренесанс към Барок (на английски език)

Периодът на кандидатстване е 15.02.2022 г. – 14.04.2022 г.

През септември 2022 г. ще бъдат обявени новите места за докторантури за 2022/2023 г., като изпитната сесия за тях, която включва изпити по чужд език и по специалността, ще се проведе през декември 2022 г., а докторантурата ще стартира от януари 2023 г.

След успешно издържани конкурсни изпити за редовна и задочна докторантура и след решение на Факултетния съвет, се издава заповед на ректора за зачисляване в докторантура. На зачисления докторант се определя научен ръководител – хабилитирано лице или доктор на науките. Научният ръководител оказва подкрепа и дава насоки на всички етапи от разработката, предаването и публичната защита на дисертацията. Зачислените докторанти заплащат такса в годишен размер, определена от Министерския съвет, като през последните две години са освободени от заплащане на такса. Стипендии се отпуска на докторанти в редовна форма на обучение по дължавна субсидия в период от 3 години в размер на 500 лева месечно.

Обучението се осъществява по индивидуален план за работа, който се състои от общ учебен план за целия период на обучение и работен план по години. Индивидуалният учебен план се изготвя от докторанта и научният му ръководител, приема се от Факултетния съвет след обсъждане в Катедрата и се утвърждава от декана (не по-късно от три месеца след зачисляването на докторанта). Задължителни са изпитите по специалността и по западен език. Докторантът полага изпитите по специалността, съгласно индивидуалния учебен план, пред назначена от ръководителя на Катедрата комисия в състав от 3 до 5 хабилитирани лица и с участието на научния ръководител на докторанта. Изпитът по западен език се провежда от преподаватели по съответния език. Докторантите може да избира кои курсове от Докторантското училище на СУ да изучава. Има възможност да участва в ежегодната Конференцията за нехабилитирани учени и докторанти към ФКНФ, както и да се включва в редица проекти за млади учени.

Защитата на дисертационния труд за получаване на образователната и научна степен “доктор” се провежда публично, съгласно определена процедура, и само на официалния език в Република България – български език. Образователната и научна степен „доктор“ се придобива от деня на успешната защита на дисертационния труд.

Накратко описах избора пред вас. Катедрата с радост ще ви подкрепи, какъвто и път да решите да изберете от изложените тук пред вас. Ще откликнем с готовност на въпросите ви или ако ни потърсите за съдействие и съвет. Ще оказваме пълна подкрепа на достойните кандидати, които имат желанието, таланта и трудолюбието да допринесат за бъдещето на Катедра „Англицистика и американистика“ – една от най-старите катедри в СУ с близо стогодишна история. На вас възлагаме надеждата да продължите преподавателската и научно-изследователската ни работа в нови и вълнуващи посоки!

Очакваме ви!

Доц. д-р Александра Главанакова

Ръководител Катедра „Англицистика и американистика“

DEPARTMENT OF ENGLISH AND AMERICAN STUDIES
Faculty of Classical and Modern Philology
Sofia University St. Kliment Ohridski
15 Tsar Osvoboditel Blvd, Sofia 1504, Bulgaria
Tel: +359 2 9463093
Website: http://www.uni-sofia.bg/English
Email: deas@fcml.uni-sofia.bg

Начало на летния семестър 2021-2022

 • ПРИСЪСТВЕНО В ОНЛАЙН СРЕДА ще започне летният семестър на учебната 2021/2022г. за всички специалности от факултета – решение на Деканския съвет на ФКНФ.

При промяна на обстановката оставаме в готовност да се завърнем към нормално присъствено обучение.

Съобщение:

През първата седмица от семестъра – от 2 до 9 октомври 2021 – специалност “Английска филология” ще провежда часовете си присъствено в дистанционна среда (в Moodle).

Изключение правят лекциите за 1 курс на 2 и 9 октомври, събота, 2021 г., които ще се проведат в 65 аудитория.

2021 г. ГРАФИК ЗА ПРИЕМ В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ НА КАТЕДРА “АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА”

ВАЖНО:

– За магистърските програми (държавна поръчка и платено обучение) могат да кандидатстват завършилите 4-годишни бакалавърски програми от съответните направления.

– Кандидатстващите за платена форма на обучение трябва да са завършили висшето си образование с успех, не по-нисък от добър (4,00).

 Всички кандидати се явяват на приемни изпити.

– КАНДИДАТСТВАНЕТО в магистърските програми за учебната 2021/2022 г. ще бъде САМО ONLINE – https://fcml.kmk.uni-sofia.bg – като този линк ще бъде активен само в съответните дати за прием.

Прием на документи: 01 – 14 септември 2021 г.

Справочник

 • Специалност АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

МП “Език и култура” – английски език

Събеседване: 17.09.2021 г. от 14.00 ч. в зала 2, сграда Ректорат

МП “Конферентен превод”

Писмен изпит: 13.09.2021 г.,10.00 ч., в зала 243, сграда Ректорат

Устен изпит: 14.09.2021 г., 10.00 ч., в зала 212 А, сграда Ректорат

МП „Комуникация език, литература, медии“

Събеседване: 16.09.2021 г. от 14.00 ч. в зала 2, сграда Ректорат

МП “Превод”

Писмен изпит: 16.09.2021 г. от 9.00 до 12.00 ч. в зала 243, сграда Ректорат.

Събеседване: 17.09.2021 г. от 9.00 ч. в аудитория 165 (английски език) и от 9.00 ч. в кабинет 174 (френски език).

About the Conference All the World Is Translation

Катедра „Англицистика и американистика“ към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проведе онлайн конференция с международно участие „Целият свят е превод / All the World Is Translation“ на 23 април 2021 г. по повод осемдесетгодишния юбилей на проф. Александър Шурбанов. Конференцията се проведе онлайн, с подкрепата на Културния център на Софийския университет. Бе осигурен и достъп до широката публика чрез платформата Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=6fINz552y9o

Проф. д.ф.н. Александър Шурбанов е един от стожерите на духовността в българското общество. Всепризнат специалист по английска литература и особено по литературата на английския Ренесанс, той е известен преводач на Уилям Шекспир, Джефри Чосър, Джон Милтън, Джон Дън, Самюъл Тейлър Колридж, лорд Байрон, Пърси Биш Шели, Дилън Томас, Тед Хюз, Ейдриън Мичъл, Езра Паунд, Уилям Карлос Уилямс, Джон Ъпдайк, Рабиндранат Тагор и др., уважаван преподавател и изтъкнат учен, талантлив поет и писател.

Неслучайно бе избрана датата на конференцията, знаменателна и за юбиляра, и за Катедрата: рожденият ден на Уилям Шекспир и Международният ден на книгата и авторското право. Изборът на заглавието на конференцията „Целият свят е превод“ – пренаписване на известната фраза „Целият свят е сцена“, с която започва един от монолозите в пиесата на Шекспир „Както ви харесва“ – също целеше да подскаже тази важна връзка.

Неслучайно двуезичието бе определящо както за темата на конференцията, така и за подредбата на докладите в отделните панели – общо четири на брой. Тази подредба целеше да подчертае освен значителните постижения на проф. Шурбанов и демократичния характер на самия превод – вид комуникация, основаваща се на фундаменталната предпоставка за взаимна разбираемост между културите.

Конференцията бе открита от ръководителя на катедрата, доц. Александра Главанакова, която представи в най-общ план творчеството на проф. Шурбанов, като същевременно изтъкна неговия забележителен принос за развитието на науката, културата, преводаческото дело и висшето образование у нас. Цитирайки собствените му думи, доц Главанакова го определи като „перипатетик солилоквист“: вечно търсещия вглъбен в разговор със себе си човек.

Снимка от видеото на английски и български език на доц. Главанакова, с което бе открита конференцията.

Докладите покриха широк тематичен спектър. Интересно и продуктивно бе съпоставянето на литературните, езиковите и културните аспекти на превода, включително и изследването на индивидуалния преводачески почерк на проф. Шурбанов в контекста на историята на българското шекспирознание и рецепцията на английската литература у нас, които участниците дискутираха.

В конференцията взеха участие видни учени шекспироведи, български и чуждестранни литературоведи, преводачи и културолози. Сред тях бяха проф. Майкъл Хатауей и проф. Бойка Соколова, които представиха проф. Шурбанов като изследовател на Шекспир в международен контекст с фокус върху неговите книги на английски език за Шекпировата драма. Специално място имаха и участията на проф. Наталия Торкут и на д-р Дария Лазаренко от Шекспировия център в Украйна, на поетите Питър Робинсън и Том Едуард Филипс. От българска страна участие взеха много приятели и колеги на проф. Шурбанов, които са работили през годините с него: проф. Александър Кьосев, директор на Културния център на СУ в диалог с полската преводачка на българска литература Магдалена Питлак, проф. Евгения Панчева, доц. Димитър Камбуров, доц. Дария Карапеткова, доц. Марин Бодаков. Режисьорът Явор Гърдев, проф. Корнелия Славова, доц. Мария Пипева, д-р Ангел Игов от Катедра „Англицистика и американистика“ и д-р Любомир Терзиев от Американския университет в Благоевград представиха свои конкретни наблюдения върху преводаческите решения на проф. Шурбанов. Други участници, сред които проф. Людмила Костова от ВТY, Адела Катаня от Румъния и д-р Ирина Кюланова от Катедра „Англицистика и Американистика“ обсъждаха по-общи културални аспекти на превода.

Снимка от панела, в който участниците дискутираха (не)/преводимостта на българската литература и на англоезичната литература на български език.

Редом с докладите прозвучаха и много сърдечни поздравления към проф. Шурбанов, както и негови стихове, а конференцията завърши със своеобразен двуезичен театрален поздрав от настоящи студенти от Катедра „Англицистика и американистика“, изучаващи дисциплината „Шекспир посредством театър” под ръководството на д-р Георги Няголов – Михаела Атанасова, Полина Йовева, Божидара Маркова, Анита Михайлова, както и от студентите Георги Арсов, Виолина Иванова, Дилян Дайнов от университетския Театър-лаборатория „Алма Алтер“.

Снимка от театралния поздрав на студентите от Катедра „Англицистика и американистика“

Конференцията завърши със заключителни благодарствени думи от страна на проф. Шурбанов.

Снимка от заключителното слово на проф. Шурбанов.

 

All the World Is Translation Conference announcement

Conference Poster

 

По повод осемдесетгодишния юбилей на проф. Александър Шурбанов Катедра „Англицистика и американистика“ към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организира конференция с международно участие „Целият свят е превод / All the World Is Translation“ на 23 април 2021 г. от 14.00 ч.

Проф. д.ф.н. Александър Шурбанов е един от стожерите на духовността в българското общество. Учен, преподавател, писател и преводач, виден филолог с широко международно признание, той е допринесъл много за развитието на науката, културата, преводаческото дело и висшето образование у нас.

Александър Шурбанов завършва специалност „Английска филология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1966 г. Над 40 години преподава в катедра „Англицистика и американистика“ към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет, дългогодишен неин ръководител е, доктор на филологическите науки (1991) и професор (1995). От 1983 до 1987 г. е Декан на ФКНФ. Бил е лектор в редица чуждестранни академични институции във Великобритания, САЩ, Гърция, Индия, Испания, Португалия, Германия, Швеция, Полша,Турция, Македония и др.

Проф. Шурбанов е всепризнат специалист по английска литература и особено по литературата на английския Ренесанс. Неговите над сто научни изследвания (книги, студии, статии) са публикувани на български и английски език у нас и в чужбина.

В тясна връзка с научните интереси на Ал. Шурбанов е неговото преводаческо дело. Изключително приносни за българската култура и за междукултурния диалог са преводите му на творби от английски и американски писатели, сред които Уилям Шекспир, Джефри Чосър, Джон Дън, Джон Милтън, Самюъл Тейлър Колридж, Джон Ъпдайк, Ейдриън Мичъл, Рабиндранат Тагор, Дилън Томас, Тед Хюз, Артър Конан Дойл и др. Ал. Шурбанов участва в множество редакционни и съставителски колегии, в престижни журита и организации. Той е един от основателите и първи заместник-председател на Сдружението на българските писатели, член-основател на Съюза на преводачите в България, на Българското дружество на англицистите, основател и първи президент на Съвета на писатели и преводачи от три морета (европейска литературна организация под егидата на ЮНЕСКО) на остров Родос, Гърция, дългогодишен член на Българския ПЕН център и др.

Александър Шурбанов е автор на редица поетични и есеистични книги. Отличаван е с престижни награди, сред които Доктор хонорис кауза на Кентския университет (1990) и на Университета на Съри (1993), Почетен знак със синя лента на Софийския университет (2001), наградата Христо Г. Данов за цялостен принос (2007), Почетен Аскеер (2013), Националната награда за литература и изкуство Гео Милев (2015) и много други.

Конференцията се осъществява с подкрепата на Културния център на СУ „Св. Климент Охридски”.

Събитието ще се проведе онлайн: https://youtu.be/6fINz552y9o

Програма: CONFERENCE All the World Is Translation ~ ПРОГРАМА PROGRAMME

Conference All the World Is Translation PARTICIPANTS ABSTRACTS

Conference All the World Is Translation PARTICIPANTS BIOS

Правила на СУ “Св. Климент Охридски” за защита на личните данни в условия на Covid19

RD19-479-11-6-2020